بیا...
توسط : mohana28

میان جاده های غم غبار می شوم بیا

برای قلب خسته ات قرار می شوم بیا

اگر چه داغ هجر تو بهار را ز من گرفت

دوباره رشد می کنم بهار می شوم بیا

در انتظار رویشت نفس به سینه حبس شد

ترانه خوانی تو را هزار می شوم بیا

بیا ورق بزن مرا به متن تازگی ببر

وگر نه از فراق تو شرار میشوم بیا

اگر چه خسته از رهم؛ ولی برای دیدنت

به بال شوق یاد تو سوار می شوم بیا

تمام هستی ام تویی تو ای مسافر سپید

برای یک نگاه تو نثار می شوم بیا 

دوشنبه 18/6/1387 - 18:4
پسندیدم 0
UserName