قابل توجه
توسط : mohbet

ازدواج عبارت است از :سه هفته اشنایی.سه ماه عاشقی .سه سال جنگ و سی سال تحمل(نروژی)

دوشنبه 18/6/1387 - 16:47
پسندیدم 0
UserName