قابل توجه
توسط : mohbet

دوام ازدواج یک بخش روی محبت است و نه بخش دیگر روی گذشت از خطا(اسکاتلندی)

دوشنبه 18/6/1387 - 16:44
پسندیدم 0
UserName