نكته ها
توسط : mohbet

ارزومند نباش چیزی غیر از ان چه هستی باشی و بکوش در کمال ان چه هستی باشی

((سنت فرانسیس دیسلز))

دوشنبه 18/6/1387 - 16:26
پسندیدم 0
UserName