تولد تا مرگ ستارگان14
توسط : sm1372
گدازش می تواند تا زمانیكه جرم هسته جدید از حاصلجمع جرم دو هسته تركیب شده با هم كمتر است، انرژی تولید نماید. این روند تولید انرژی ادامه دارد تا زمانیكه هسته آهن 56 (26 پروتون و 30 نوترون) شروع به تركیب شدن با هسته های دیگر می نماید. وقتی این اتفاق روی می دهد جرم هسته جدید از جرم دو هسته تركیب شده اندكی بیشتر است. بنابراین این فرایند به جای تولید انرژی، مصرف انرژی دارد. تكامل ستارگان چرخه زندگی ستارگان سه الگوی كلی را دنبال می كند كه به جرم آنها وابستگی دارد. 1) ستارگان پر جرم، كه جرمشان از 8 برابر جرم خورشید بیشتر است. 2) ستارگان با جرم متوسط، كه جرمشان از 5/0 تا 8 برابر جرم خورشید است. خود خورشید نیز در این دسته از ستارگان جای دارد.3) ستارگان با جرم كم، كه جرمشان بین 1/0تا 5/0 جرم خورشید می باشد. اجرامی كه جرم آنها از 1/0 جرم خورشید كمتر است هرگز به دمای مركزی لازم برای شروع سوخت هیدروژن نمی رسند. چرخه زندگی ستارگان منفرد از چرخه زندگی ستارگان دوتایی آسانتر است بنابراین نخست با چرخه زندگی ستارگان منفرد آغاز می كنیم. ضمنا از آنجائیكه اطلاعات ستاره شناسان درباره خورشید از هر ستاره دیگری بیشتر است لذا بحث چرخه ستارگان، از ستارگان با جرم متوسط آغاز می شود. ستارگان با جرم متوسط ابری كه در نهایت یك ستاره با جرم متوسط را تولید می كند، حدودا 100.000 سال به انقباض ادامه می دهد تا اینكه پیش ستاره را به وجود آورد. دمای سطح چنین پیش ستاره ای حدود 4000K می باشد. درخشش آن ممكن است تنها چند برابر خورشید و یا چند هزار برابر خورشید باشد. این بستگی به جرم دارد.
دوشنبه 18/6/1387 - 16:15
پسندیدم 0
UserName