تولد تا مرگ ستارگان12
توسط : sm1372
گدازش هیدروژن پس از نابودی هسته های سبك، پیش ستاره همچنان به انقباض خود ادامه می دهد. در نهایت، دمای هسته به حدود 10 میلیون K می رسد و در این هنگام سوختن هیدروژن آغاز می شود. با شروع گدازش هیدروژن، پیش ستاره به یك ستاره تبدیل می گردد.
در گدازش هیدروژن، چهار هسته هیدروژن با هم تركیب شده و یك هسته هلیوم 4 را به وجود می آورند. دو شكل كلی برای انجام این عمل وجود دارد. 1) واكنش پروتون-پروتون (
P-P). 2) چرخه كربن-نیتروژن-اكسیژن (CNO). واكنش P-P می تواند به چندین روش شامل چهار مرحله زیر رخ دهد:
1- تركیب دو پروتون. در این مرحله دو پروتون با هم برخورد می كنند و سپس یكی از پروتونها با آزاد كردن پوزیترون بار مثبت خود را از دست می دهد. این پروتون علاوه بر پوزیترون یك ذره خنثی به نام نوترینو نیز آزاد می نماید.
پوزیترون ضد ماده الكترون است. جرم آن دقیقا برابر با جرم الكترون می باشد اما بر خلاف الكترون دارای بار مثبت است. با آزاد شدن پوزیترون، پروتون به نوترون تبدیل می شود. در نتیجه هسته جدید حاوی یك پروتون و یك نوترون است. نام این تركیب دوترون می باشد. 2- پوزیترون آزاد شده ممكن است با یك الكترون برخورد كند. با برخورد ماده و ضد ماده، هر دوی آنها از بین می روند و تنها چیزی كه باقی می ماند دو پرتوی گاما است. 3- دوترون حاصل شده با یك پروتون دیگر تبدیل می شود و هسته هلیوم 3 شكل می گیرد. بر اثر این تركیب نیز پرتوی گاما ایجاد می شود.  
دوشنبه 18/6/1387 - 16:13
پسندیدم 0
UserName