من ان
توسط : zahraye tanha
" مــــن ان کلبه سوخته ای هستم که کسی نبود تا از نو سازدش مــــن ان پرنده ی پر شکسته ای هستم که کسی نمیخواست مرحمی روی زخمم بگذاردمــــن ان ماهی ای هستم که در تنگ کوچکی زندانی ام ولی  کسی نمیخواست که مرا به دریای ازادی ام برساندمــــن ان مرورتنهایی هستم که سال ها به دنبال نگار خویشتن،  دنیای تهی را پشت سر مینهم مــــــــن همان عاشق دل شکسته ام
دوشنبه 18/6/1387 - 15:50
پسندیدم 0
UserName