نكته ها
توسط : mohbet

شاید خدا خواسته که ابتدا بسیاری افرادنامناسب را بشناسی وسپس شخص مناسب را .به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکر گذار باشی

دوشنبه 18/6/1387 - 15:45
پسندیدم 0
UserName