دلم گرفته
توسط : moshke khotan

دلم گرفته

دلم عجیب گرفته است

نه،هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند.

و فکر می کنم این ترنم موزون حزن تا به ابد ادامه خواهد داشت...

دوشنبه 18/6/1387 - 13:11
پسندیدم 0
UserName