یا زهراء
توسط : hermaneshgh
فاطمه كیست؟ اوست كه وسیله امداد وجود خاتم در این عالم است، جنبه فلكی آن حضرت كه نسل اوست، و جنبه ملكوتی آن حضرت كه دین اوست، به صدیقه كبری باقی و برقرار است. اوست كه واسطه طلوع كواكب آسمان امامت است. افق زندگانی او مشرق حلم حسنی و شجاعت حسینیه و عبادت سجادیه و ماثر باقریه و آثار جعفریه و علوم كاظمیه و حجج رضویه و جود نقوی و هیبت عسكریه است
يکشنبه 12/3/1387 - 9:54
پسندیدم 0
UserName