شعر سلام من

سلام من

 

سلام من

به غنچه ای كه صبحدم

به خنده باز می شود

***

سلام من

به آن پرند سپیده وشادمان

كه در سپیده با نسیم

ترانه ساز می شود

***

سلام من

به پیچكی كه صبح دست سبز او

به سوی آسمان بی كران دراز می شود

***

سلام من

به هر چه وبه هر كسی كه با سحر

تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

 

چهارشنبه 1/3/1387 - 10:23
پسندیدم 0
UserName