حضرت زهرا (س) فرمودند
توسط : fgf
من أصعد إلی الله خالص عبادته، أهبط الله عزوجل إلیه أفضل مصلحته.
پاداش خوشرویی در برابر مؤمن بهشت است و خوشرویی با دشمن ستیزه جو، انسان را از عذاب آتش باز می دارد.
شنبه 25/12/1386 - 19:5
پسندیدم 0
UserName