امام محمد باقر (ع) فرمودند
توسط : fgf

ما شیب شی ء بشی ء احسن من حلم بعلم

چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد.

شنبه 25/12/1386 - 19:5
پسندیدم 0
UserName