امام موسی کاظم (ع) فرمودند
توسط : fgf
التودد الی الناس نصف العقل
مهرورزی و دوستی با مردم، نصف عقل است
شنبه 25/12/1386 - 19:3
پسندیدم 0
UserName