نگاه ساکت باران
توسط : mahsa_abi

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد

ولی یاران نمی دانندکه من دریایی از دردم

به ظاهر گر چه می خندم

ولی اندر سکوتی تلخ میگریم

چهارشنبه 22/12/1386 - 16:39
پسندیدم 0
UserName