کدام نمایش نامه نویس فرانسوی هنگام بازی در نمایش بیمار خیالی فوت کرد؟
توسط : delnaz2
مولیر بزرگترین  نویسنده کمدی فرانسوی بود.مولیر از سال 1622تا1673 می زیست.آخرین نمایشنامه ی او بیمار خیالی نام داشت.این نمایشنامه یکی از کمدی ترین کارهای او بودکه خودش نقش بیمار خیالی را بازی کرد.بیمار خیالی مردی بود که ادعا می کرد اگربفهمد مردم  پشت سر او چه می گویند خواهد مرد.مدت زیادی از اجرای این نمایشنامه نگذشته بود که یک شب مولیر هنگام اجرای این نقش درگذشت....
يکشنبه 12/12/1386 - 17:50
پسندیدم 0
UserName