علایم ظهور امام زمان (عج) ........
توسط : doooroooghgooo

 روایاتى كه جو قبل از ظهور را مشخص مى‏سازد.

1 - شیوع ظلم و جور و فسق و گناه و بى دینى در سراسر جهان و در جوامع اسلامى: در بسیارى از روایات كه پیشوایان قیام مبارك امام زمان (علیه السلام) را نویئد داده‏اند به این كه قیام آن گرامى در وقتى است كه ظلم و جور جهان را فرا گرفته باشد نیز تصریح فرموده‏اند و در پاره‏اى از روایات هم یاد آورى كرده‏اند كه پیش از ظهور امام قائم علیه السلام و بویژه نزدیك به ظهور او حتى در جوامع اسلامى فسق و فجور و انواع گناهان و زشتیها رواج كامل خواهد یافت و از آن جمله به این فجایع اشاره فرموده‏اند:

شراب خورى و خرید و فروش مسكرات آشكارا انجام مى‏شد ربا خوارى رواج مى‏یابد زنا و اعمال شنیع دیگر متداول و شایع و آشكار مى‏گردد قساوت تقلب نفاق رشوه خوارى ریا كارى بدعت غیبت و سخن‏چینى بسیار است‏بى‏عفتى و بى‏حیایى و ظلم و ستم عمومى خواهد بود و زنان بى‏حجاب و با لباسهاى زننده در اجتماع آشكار مى‏شوند مردان به زنان و زنان به مردان در لباس و آرایش شبیه مى‏شوند امر به معروف و نهى ازمنكر ترك مى‏گردد و مؤمنان خوار و بى‏مقدار و محزون بوده و توانایى جلوگیرى از گناهان و زشتیها را نخواهند داشت كفر و الحاد و بى دینى رواج یافته ن به اسلام و قرآن عمل نمى‏شود فرزندان نسبت‏به پدران و مادران آزار و بى‏حرمتى روا داشته و كوچكتر احترام بزرگتر را رعایت نمى‏كند و بزرگتر به كوچكتر ترحم نمى‏نماید و صله رحم مراعات نمى‏شود خمس و زكات پرداخت نمى‏شود و یا به مصرف صحیح خود نمى سرد بیگانگان و كافران و اهل باطل بر مسلمان چیره مى‏شوند و مسلمانان با خود باختگى در همه امور و در لباس و گفتار و كردار از آنان تقلید و پیروى مى‏كنند و حدود الهى تعلطیل مى‏شود و ...

و بسیارى فجایع دیگر كه با عبارات گوناگون در روایات پیشوایان ما ذكر شده است و همه مردم اوج این فجایع را در قرن اخیر و بویژه در رژیم طاغوت شاهد بوده‏اند و انقلاب اسلامى ملت مسلمان ایران كه امید است مقدمه قیام مبارك امام زمان علیه السلام باشد در واقع قیام علیه همین فجایع بود و براى نجات ملت از فسق و گناه و بى دینى كه به دست‏بى دینان سرسپرده داخلى و به پشتیبانى استعمار خارجى همه‏گیر و روز افزون شده بود و اثرات شوم آن در همه شئون مسلمانان دیدیده مى‏شد صورت گرفت و سپاس خداى را كه به بسیارى از این نارواها در كشور اسلامى ایران پایان داده شد اما همه مى‏دانیم كه در جهان و در سایر كشورهاى اسلامى این جنایات و زشتیها هنوز ادامه دارد.

يکشنبه 5/12/1386 - 16:3
پسندیدم 0
UserName