ستـــاره ها را بیــــــــــــــــــدار خواهــــــــم کرد.....
توسط : doki_inkalej

میـــــــدانم این روزهـــا پر از دلتنـــــگی منی!

خودخـــــواهی نمیــــکنم بـــــاور کـــن مـــن از تو لبریزتر از دلتنـــگی ام

 و مـــن ایــنجا ، فقـــط شــعر میـــخوانم تـــا تــو بیــــایی و مــن هـــــم

وصــال را تصـــور کنم...

 اینـــجا ، شـــب ها هنـــوز هــم بــا خـــاطره ندیـــدنت خوابــم را بهبود میدهم

وچـــــشم به راه تــــــو هستــــم تا وقتـــی می آیـــــی

 گـــل هـــای سرنــکشیده در قلـــبم را بپـــایت پرپر کـــنم و منتــظرم....

تا صبـــحی بــیاید تــو را ببـــینم و دســـتان زخمی از تنــهاییت را

  مـــداوا کنــــم.

 مـــن تنــها مــسافر جامـــانده از زمانـــم تا اینجا بمــانم و تورا بــــه

 بهشتی بی غصه بدرقــــه کنم.


میــــــدانم تا تو هستـــی سرا چه کوچه دلم غرق نوری عجیب میشود

و من كنار تو خواهـــــم مـــــاند و تاهمیشه ستـــاره ها را

بیــــــــــــــــــدار خواهــــــــم کرد.

پنج شنبه 25/11/1386 - 1:1
پسندیدم 0
UserName