خم شو شاخه نزدیک!
توسط : doki_inkalej
 

در نهفته ترین باغ ها دستم میوه چید

و اینک شاخه ی نزدیک !از سر انگشتم پروا مکن

بی تابی انگشتانم شور ربایش نیست .عطش آشنایی است

درخشش میوه! درخشان تر

وسوسه چیدن در فراموشی پوسید.

دورترین آب

پنهان ترین سنگ

سایه اش را به پایم ریخت

و من شاخه نزدیک !

از آب گذشتم از سایه بدر رفتم

رفتم غرورم را بر ستیغ عقاب آشیان شکستم

و اینک درخمیدگی فروتنی به پای تو مانده ام

خم شو شاخه نزدیک!

 

سه شنبه 23/11/1386 - 2:32
پسندیدم 0
UserName