پیامد علایم بالینی با درمان افسردگی ...
توسط : mohrez88

به نام خدا

این تحقیق میزان شیوع, تاثیر موجود بر روی كیفیت زندگی و پیامد علایم بالینی در بیماران افسرده در حین 9 ماه درمان ضد افسردگی را مورد بررسی قرار می دهد.

 

در این تحقیق پانصد و هفتاد و سه بیمار بستری كه از داروهای مهار كننده بازجذب سروتونین (SSRI) استفاده می كنند. مورد محاصره قرار گرفتند. این بیماران به صورت تصادفی داروی فلوكستین, پاروكستین و سترالین استفاده كردند.

 

استفاده از علایم بالینی برای تشخیص بسیار شایع است. یك سوم این علایم از لحاظ پزشكی غیر قابل توصیف هستند.

 

تحقیقات اخیر وجود ارتباط قوی را مابین سوماتیزاسیون و افسردگی مطرح نمودند.وجود علایم توضیح داده نشده و تعداد كل علایم بالینی سبب افزایش احتمال وجود یك اختلال افسردگی و یا اضطرابی می باشند.

 

علاوه بر آن, شدیدتر شدن علایم, استرس های اخیر به عنوان عوامل موثر در بروز یك اختلال افكتیو به شمار می آیند.

 

علایم فیزیكی علاوه بر علایم روحی روانی از جمله شكایاتی هستند كه بیشتر بیماران افسرده به پزشكان خودشان اعلام می كنند. در یك تحقیق بین المللی در 15 كشور جهان مشاهده شد كه بیشتر از دو سوم بیماران افسرده با شكایات فیزیكی مراجعه می كنند. در حقیقت نیمی از این بیماران علایم بدنی مختلف را اعلام می نمایند. تحقیقات قبلی بر روی تشخیص افسردگی در حضور علایم سوماتیك متمركز شده بود ولی تحقیقات محدود بر روی پیامد بالینی فیزیكی در بیماران درمان شده برای افسردگی بالینی انجام شده است.

 

این تحقیق از آوریل تا نوامبر 1999 اجرا شده است .

 

از 601 بیمار به صورت تلفنی درخواست شركت شد كه 573 نفر به پرسشها پاسخ دادند. سن متوسط بیماران 46 سال و 79% آنان زن و 84% سفید پوست بودند. افسردگی ماژور (74%), دیس تایمی به تنهایی (81%), و افسردگی مینور در (8%) بیماران تشخیص داده شده بود. حدود یك سوم شركت كنندگان سابقه درمان افسردگی را در گذشته اعلام نمودند. بر اساس نتایج این تحقیق دو شكایت اصلی (خستگی و اختلال خواب) توسط همه بیماران اعلام شده بود (از معیارهای تشخیص DSMIV) ولی 12 علامت دیگر نیز اعلام شده بودن كه جزو معیارهای تشخیص (DSMIV) نبودند. در حقیقت بیشتر علایم در حداقل یك سوم تا نیمی از بیماران وجود داشتند.

 

در بین 14 علامتی كه بررسی شد, 13 علامت در حداقل یك سوم تانیمی از بیماران در ابتدای تحقیق مشاهده شد. هر كدام از این علایم در حین ماه اول درمان بهبود یافتند ولی بر عكس فوق, افسردگی بیماران به تدریج در 9 ماه بهبود یافت. افسردگی دارای تاثیر بسیار زیاد (26% تا 45%) بر روی عملكرد روانی, بوده و تاثیر آن بر روی عملكرد اجتماعی افراد (14% تا 32%) و بوده و بر روی شغل آنان (19% تا 32%) تاثیر گذاشته است.

 

نتیجه این تحقیق اعلام می كند كه علایم فیزیكی در بیماران افسرده وجود دارد و در اولین ماه درمان توسط داروهای مهار كننده بازجذب انتخابی سروتونین (SSRI) بهبود خواهند یافت.

 

مصرف استامینوفن سبب كاهش خفیف عملكرد كلیوی می شود (27 ژولای 2004).

 

در طول عمر استفاده آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) سبب كاهش عملكرد كلیوی نمی شود ولی استامینوفن تا حدودی سببب كاهش عملكرد كلیوی می شود ولی بر اساس گفته های دكتر كیورهان از دانشكده پزشكی هاروارد در بوستون "مسكنها  به طور كلی می توانند سبب اختلال در كار كلیه های بشوند. بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی 1697 زن در 1999 مشاهده شد كه مصرف آسپیرین با خطر كاهش فیلتراسیون (GFR) كلیوی همراه نبودن است ولی در خصوص مصرف طولانی مدت استامینوفن حداقل 30 میلی لیتر در دقیقه در 1.73 متر مربع از سطح بدن در كار فیلتراسیون كلیوی كاهش ایجاد شده است.

 

البته خاصیت نفرتوكسیك داروهای (NSAID) را نباید فراموش نمود.

 

از سوی دیگر بر اساس تحقیقات فورد و همكاران كه در 20 سپتامبر 2001 در مجله پزشكی نیوانگلند منتشر شد, استفاده منظم آسپیرین یا استامینوفن با خطر نارسایی مزمن كلیوی همراه است.

 

 جزئیات روش اجرای تحقیق در آرشیو موسسه موجود است.

 

تست:

 

 كدامیك از مكانیسم های زیر مسئول اختلال كلیوی در هنگام استفاده از مسكنها است؟

 

1 در ایجاد نفریت اینترستیشیل نقشی دارند.

 

2 دارای تاثیر توكسیك مستقیم بر روی اپیتلیوم توبولار هستند.

 

3 سبب كاهش پروستاگلاندین ها می شوند.

 

4 موارد فوق خطر بروز رفتارهای خودكشی همراه با مصرف آمی تریپتیلین, فلوكستین و پاروكستین (20 ژولای 2004).

 

بر اساس تحقیقات منتشر شده در مجله انجمن پزشكی (JAMA) خطر بروز رفتارهای خودكشی با مصرف داروهای فوق افزایش خواهدیافت. بر اساس گفته های دكتر جیك و همكاران از دانشگاه بوستون "ارتباط بین مصرف ضد افسردگی ها مخصوصاً مهار كننده های باز جذب انتخابی سورتونین و بروز ایده های اقدام به خود كشی نگرانی های زیادی را بر انگیخته است و این نگرانی در میان نوجوانان زیاد است.

 

دركشور انگلستان درتحقیقی كه از سال 1993 تا 1999 ادامه داشته داشت. 159810 بیمار استفاده كننده از فلوكستین, پاروكستین, آمی تریپتیلین و یا دوتیپین مورد بررسی قرار گرفتند.

 

بر اساس نتایج این تحقیقات اعلام شد كه خطر بروز رفتارهای خودكشی در هفته اول آغاز مصرف ضد افسردگی ها خصوصاً در روزهای اول تا نهم افزایش می یابد. دلیل این امر این است كه درمان به وسیله داروهای ضد افسردگی فوراً اثر نمی كند. بنابراین خطر بروز رفتارهای خودكشی در بیماران تازه تشخیص داده شده بیشتر بیماران با سابقه است. دكتر بار كلی اعلام می كند كه این امر محتمل است خود دارو ممكن است افسردگی ایجاد نماید.

 

بنابراین پزشكان باید توجه داشته باشند كه پس از شناسایی بیماران افسرده و تجویز داروهای ضد افسردگی در ماه های اول بیماران را توسط خانواده و مراقبان بهداشتی تحت نظر داشته باشند

دوشنبه 15/11/1386 - 18:43
پسندیدم 0
UserName