لحظه های کاغذی
توسط : doki_inkalej
خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری
شوق پرواز مجازی ، با لهای استعاری
لحظه های كاغذی را ، روز و  شب تكرار كردن
خاطرات بایگانی ، زندگی های اداری
آفتاب زرد و غمگین ، پله های رو به پایین
سقفهای سرد و سنگین ، آسمانهای اجاری
با نگاهی سر شكسته ، چشمهایی پینه بسته
خسته از درهای بسته ، خسته از چشم انتظاری
صندلی های خمیده ، میزهای صف كشیده
خنده های لب پریده ، گریه های اختیاری
عصر جدولهای خا لی ، پارك های این حوا لی
پرسه های بی خیا لی ، نیمكت های خماری
رو نوشت روز ها را ، روی هم سنجاق كردم:
شنبه های بی پناهی ، جمعه های بیقراری
عاقبت پرونده ام  را ، با غبار آرزوها
خاك خواهد بست روزی ، باد خواهد برد باری
روی میز خالی من ، صفحه ی باز حوادث
در ستون تسلیتها ، از ما یادگاری
قیصر امین پور
يکشنبه 14/11/1386 - 1:48
پسندیدم 0
UserName