جنازه دلم
توسط : maceha

درست مثل غنچه بهم فشرده بودم

غروب کرده بودم شکست خورده بودم

شب شکستنم بود اگر نمی رسیدی

جنازه دلم را به خانه برده بودم

مهدی maceha

چهارشنبه 10/11/1386 - 11:19
پسندیدم 0
UserName