فنا ناپذیر
توسط : covert
خدمتی كه به خود میكنیم در درونمان میمیرد ولی آنچه برای دیگران انجام میدهیم فنا ناپذیراست.
چهارشنبه 3/11/1386 - 6:29
پسندیدم 0
UserName