چهار چیز برگشت ناپذیرند
توسط : covert
چهار چیز برگشت ناپذیرند: جمله خارج شده از دهان، تیر رها شده از كمان، زندگی گذشته و فرصت های از دست رفته.
چهارشنبه 3/11/1386 - 6:27
پسندیدم 0
UserName