تقدیم به باب الحوائج حضرت علی اصغر(ع) ...
توسط : kaniz emam zaman
تقدیم به باب الحوائج حضرت علی اصغر(ع)
 
بخواب ای نوگل پژمان وپرپر
بخواب ای غنچه ی افسرده اصغر
بخواب آسوده اندر دامن خاك
ندیده دامن پر مهر مادر
 
بخواب و خواب راحت كن شب و روز
كه خاموش است صحرا بار دیگر
نمی آید صدای تیغ و شمشیر
نه دیگر نعره ی الله اكبر
 
همه افتاده در خوابند و خاموش
تو ای صحرا و چندین نعش بی سر
نترس ای كودك شش ماهه ی من
كه اینجا خفته هم قاسم هم اكبر
مگر باز از عطش می سوزی ای گل
كه از خون گلو لب می كنی تر
كه با تیر سه شعبه كرده صیدت
بسوزد جان آن صیاد كافر
 
خدایا بشكند آن دست گلچین
كه كرد این غنچه را نشكفته پرپر
قیامت می شود آن دم خدایا
كه اصغر روز حشر آید به محشر
چهارشنبه 3/11/1386 - 1:51
پسندیدم 0
UserName