اگر خواهان عشقی ، ترک کردن را بیاموز ...
توسط : n@sim20
  اگر خواهان عشقی ، ترک کردن را بیاموز ...

و ترک کردن فقط یک نوع است ؛ ترک خواست فردی

چهارشنبه 3/11/1386 - 0:10
پسندیدم 0
UserName