عراق
توسط :

تبیانیها خبر دارید كه عراق تغییر پرچم داده؟

پرچم قبلی

وسطش اینشكلی بود:

* الله*اكبر*

اما الان ستاره هاشو برداشته و به خط كوفی نوشته :

الله الاكبر

فكر میكنید علتش چیه؟

سه شنبه 2/11/1386 - 21:44
پسندیدم 0
UserName