پیام امام خمینی (ره) به حجاج در سال 1367
توسط : ali_firoozi
كلام و پیام امام خمینی(ره) در سال 1367
بسم الله الرّحمن الرّحیم
"لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّءْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ اِنْشاءَ اللهُ امِنینَ"
علیرغم گذشت یك سال از كشتار فجیع و بیرحمانه حجاج بیدفاع و زائران مؤمن و موحد بوسیله نوكران آمریكا و سفاكان آل سعود، هنوز شهر خدا و خلق خدا در بهت و حیرتند. آل  سعود با كشتن میهمانان خدا و به خاك و خون كشیدن بهترین بندگان حق، نه تنها حرم را، كه
.جهان اسلام را آلوده به خون شهیدان نمود و مسلمانان و آزادگان را عزادار ساخت
مسلمانان جهان  در  سال  گذشته  برای  اولین  بار  عید  قربان  را با شهادت فرزندان ابراهیم – علیه السلام – كه ده ها بار از مصاف با جهانخواران و اذناب آنان برگشته بودند در مسلخ عشق و در منایرضایت حق جشن گرفتند، و بار دیگر آمریكا و آل سعود بر خلاف راه و رسم آزادگی، از زنان و مردان، از مادران و پدران شهید، از جانبازان بیپناه ما كشته ها گرفتند و در آخرین لحظات نیز با ناجوانمردیو قساوت بر پیكر نیمه جان سالخوردگان و بر دهان تشنه و خشكیده مظلومان ما تازیانه زدند و انتقام خود را از آنان گرفتند. انتقام از چه كسانیو از چه گناهی؟ انتقام از كسانیكه از خانه خویش بسویخانه خدا و خانه مردم هجرت نموده بودند! انتقام از كسانیكه سال ها كوله بار امانت و مبارزه را بر دوش كشیده بودند! انتقام از كسانیكه همچون ابراهیم – علیه السلام – از بت شكنیبر میگشتند! شاه را شكسته بودند! شورویو آمریكا را شكسته بودند! كفر و نفاق را خرد كرده بودند! همان ها كه پس از طیآن همه راه ها با فریاد : "اَذِّنْ فِیالنّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجالاً " ، پابرهنه و سربرهنه آمده بودند تا ابراهیم را خوشحال كنند، به میهمانیخدا آمده بودند تا با آب زمزم گرد و غبار سفر را از چهره بزدایند. و عطش خویش را در زلال مناسك حج برطرف نمایند و با توانیبیشتر مسؤلیت پذیر گردند و در سیر و صیرورت ابدیخود نه تنها در میقات حج، كه در میقات عمل نیز لباس و حجاب پیوستگیو دلبستگیبه دنیا را از تن به در آورند. همان ها كه براینجات محرومان و بندگان خدا راحتیراحت طلبان را بر خود حرام و مُحرم به احرام شهادت شده بودند و عزم را جزم كردند تا نه تنها بنده زرخرید آمریكا و شوروینباشند كه زیر بار هیچ كس جز خدا نروند. آمده بودند كه دوباره به محمد – صلی  الله  علیه  و  آله  و  سلم  –  بگویند كه از مبارزه خسته نشده اند و  به  خوبی  میدانند  كه ابی سفیان و ابیلهب و ابیجهل برایانتقام در كمین نشسته اند و با خود میگویند: مگر هنوز لات و هبل در
.كعبه اند؟ آری، خطرناكتر از آن بت ها، اما در چهره و فریبینو
آنها میدانند كه امروز حرم، حرم است اما نه برایناس، كه برایآمریكا، و كسیكه به آمریكا لبیك نگوید و به خدایكعبه رو آورد سزاوار انتقام خواهد شد. انتقام از زائرانیكه همه ذرات وجود و همه حركات و سكنات انقلابشان مناسك ابراهیم را زنده كرده است! و حقیقتاً می رود تا
.فضایكشور و زندگیخویش را با آوایدلنشین " لبیك، اللهم لبیك " معطر سازد
آریدر منطق استكبار جهانیهر كه بخواهد برائت از كفر و شرك را پیاده كند متهم به شرك خواهد شد، و مفتیها و مفتیزادگان این نوادگان " بلعم باعورا " ها به قتل و كفر او حكم خواهند داد. بالاخره در تاریخ اسلام میبایست آن شمشیر كفر و نفاقیكه در لباس دروغین احرام یزیدیان و جیره خواران بنیامیه – علیهم لعنة الله – براینابودیو قتل بهترین فرزندان راستین پیامبر اسلام یعنیحضرت ابیعبدالله الحسین – علیه السلام – و یاوران با وفایاو پنهان شده بود، مجدداً از لباس همان میراث خواران بنیسفیان به در آید و گلویپاك و مطهر یاوران حسین – علیه السلام – را در آن هوایگرم، در كربلایحجاز و در قتلگاه حرم پاره كند و همان اتهاماتیرا كه یزیدیان به فرزندان راستین اسلام زدند و آنان را خارجیو ملحد و مشرك و مهدورالدم معرفیكردند، درست همان را به رهروان راه آنان وارد آورند كه انشاء الله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریكا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم نهاد، و با برپایی جشن پیروزیحق بر جنود كفر و
.نفاق و آزادیكعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجدالحرام وارد خواهیم شد
اما زائران كشورها كه یقیناً با كنترل و ارعاب دولت ها و حكومت هایشان به مكه سفر كرده اند، جایدوستان و برادران و حامیان و همسنگران واقعیخود را در میان خود خالیخواهند یافت. آل سعود برایپرده پوشیجنایات هولناك سال گذشته خود و همچنین توجیه "صد عن سبیل الله " و منع حجّاج ایرانیاز ورود به حج، زائران را زیر بمباران شدید تبلیغات خود قرار خواهد داد، و آخوندهایدرباریو مفتیهایخودفروخته – لعنة الله علیهم – در كشورهایاسلامیخصوصاً حجاز توسط رسانه ها و مطبوعات دست به نمایش ها و سخنرانیها زده و عرصه را بر تفكر و تحقیق زائران درباره فهم و درك فلسفه واقعیحج و نیز پیبردن به ماجرایاز پیش طراحیشده شیطان بزرگ در قتل میهمانان خدا، تنگ خواهند نمود و مسلم در چنین شرایطیرسالت زائران بسیار سنگین است.بزرگترین درد جوامع اسلامیاین است كه هنوز فلسفه واقعیبسیاریاز احكام الهی  را  درك  نكرده اند ، و حج  با  آن  همه راز و عظمتیكه دارد هنوز به صورت یك عبادت
.خشك و یك حركت بیحاصل و بیثمر باقیمانده است
یكیاز وظایف بزرگ مسلمانان پیبردن به این واقعیت است كه حج چیست و چرا برایهمیشه باید بخشیاز امكانات مادیو معنویخود را برایبرپایی آن صرف كنند. چیزیكه تا به حال از ناحیه ناآگاهان و یا تحلیل گران مغرض و یا جیره خواران به عنوان فلسفه حج ترسیم شده است،این است كه حج یك عبادت دستجمعیو یك سفر زیارتی سیاحتیاست. به حج چه كه چگونه باید زیست و چطور باید مبارزه كرد و با چه كیفیت در مقابل جهان سرمایه داریو كمونیسم ایستاد! به حج چه كه حقوق مسلمانان و محرومان را از ظالمین باید ستاند! به حج چه كه باید برایفشارهایروحیو جسمیمسلمانان چاره اندیشینمود! به حج چه كه مسلمانان باید به عنوان یك نیرویبزرگ و قدرت سوم جهان خودنمایی كنند! به حج چه كه مسلمانان را علیه حكومت هایوابسته بشوراند، بلكه حج همان سفر تفریحیبرایدیدار از قبله و مدینه است و بس! و حال آن كه حج براینزدیك شدن و اتصال انسان به صاحب خانه است و حج تنها حركات و اعمال و لفظ ها نیست و با كلام و لفظ و حركت خشك، انسان به خدا نمیرسد. حج كانون معارف الهیاست كه از آن محتوایسیاست اسلام را در تمامیزوایایزندگیباید جستجو نمود، حج پیام آور و ایجاد و بنایجامعه ایبه دور از رذایل مادیو معنویاست، حج تجلیو تكرار همه صحنه هایعشق آفرین زندگییك انسان و یك جامعه متكامل در دنیاست، و مناسك حج مناسك زندگیاست و از آن جا كه جامعه امت اسلامیاز هر نژاد و ملیتیباید ابراهیمیشود تا به خیل امت محمد صلیالله علیه و آله و سلم پیوند خورد و یكیگردد و ید واحده شود، حج تنظیم و تمرین و تشكل این زندگیتوحیدیاست. حج عرصه نمایش و آیینه سنجش استعدادها و توان مادیو معنویمسلمانان است. حج بسان قرآن است كه همه از آن بهره مند می شوند ولیاندیشمندان و غواصان و درد آشنایان امت اسلامیاگر دل به دریایمعارف آن بزنند و از نزدیك شدن و فرورفتن در احكام و سیاست هایاجتماعیآن نترسند، از صدف این دریا، گوهرهایهدایت و رشد و حكمت و آزادگیرا بیشتر صید خواهند نمود و از زلال حكمت و معرفت آن تا ابد سیراب خواهند گشت، ولیچه باید كرد و این غم بزرگ را به كجا باید برد، كه حج بسان قرآن مهجور گردیده است، و به همان اندازه ایكه آن كتاب زندگیو كمال و جمال در حجاب هایخودساخته ما پنهان شده است و این گنجینه اسرار آفرینش در دل خروارها خاك كج فكریهایما دفن و پنهان گردیده است و زبان انس و هدایت و زندگیو فلسفه زندگیساز او به زبان وحشت و مرگ و قبر تنزل كرده است، حج نیز به همان سرنوشت گرفتار گشته است، سرنوشتیكه میلیون ها مسلمان هر سال به مكه میروند و پا جایپایپیامبر و ابراهیم و اسماعیل و هاجر میگذارند، ولیهیچكس نیست كه از خود بپرسد ابراهیم و محمد علیهم السلام كه بودند و چه كردند، هدفشان چه بود،از ما چه خواسته اند؟ گویی به تنها چیزیكه فكر نمیشود به همین است. مسلم حج بیروح و بیتحرك و قیام، حج بیبرائت، حج بیوحدت و حجیكه از آن هدم كفر و شرك برنیاید، حج نیست، خلاصه همه مسلمانان باید در تجدید حیات حج و قرآن كریم و بازگرداندن این دو به صحنه هایزندگیشان كوشش كنند و محققان متعهد اسلام با ارائه تفسیرهایصحیح و واقعیاز فلسفه حج همه بافته ها و تافته هایخرافاتیعلماء درباریرا به دریا
.بریزند
اما آنچه زائران عزیز باید بدانند این كه آمریكا و آل سعود حادثه مكه را یك مبارزه فرقه أیو نزاع قدرت میان شیعه و سنیترسیم نموده و ایران و رهبران آن را به عنوان كسانیكه هوس رسیدن به یك امپراطوریبزرگ را در سر میپرورانند معرفیمیكنند، تا بسیاریاز كسانیكه از مسیر حوادث سیاسیجهان اسلام و نقشه هایشوم جهانخواران بیخبرند، تصور كنند كه فریاد برائت ما از مشركین و مبارزه ما ، برایكسب آزادیملت ها و در مسیر كسب قدرت سیاسیمان و گسترش قلمرو جغرافیایی حكومت اسلامیاست. البته برایما و همه اندیشمندان و محققانیكه از نیات پلید تشكیلات آل سعود باخبرند، جایتعجب نیست كه به ایران و حكومتیكه از بدو پیروزیتا به حال فریاد وحدت مسلمین را سر داده است و در همه حوادث جهان اسلام خود را شریك غم و شادیمسلمانان میداند، تهمت افتراق و جدایی مسلمانان را بزنند، و یا بالاتر از آن، زائرانیرا كه به عشق زیارت مرقد پیامبر و حرم امن الهیبه حجاز رفته اند به لشكركشیو تشكل برایتصرف كعبه و آتش زدن حرم خدا و تخریب مدینه پیامبر متهم نمایند، و دلیل و مدرك این كار را حضور پاسداران و نظامیان و مسؤلین كشورمان در مراسم حج ذكر كنند. آری، در منطق آل سعود نظامیو پاسدار كشور اسلامیباید با حج بیگانه باشد، و این گونه سفرها برایمسؤلین كشوریو لشكریتعجب آور و توطئه انگیز میشود. از نظر استكبار، مسؤلین كشورهایاسلامیباید به فرنگ بروند، آنها را به حج چه كار! دست نشاندگان آمریكا آتش زدن پرچم آمریكا را به حساب آتش زدن حرم، و شعار مرگ بر شورویو آمریكا و اسرائیل را به حساب دشمنیبا خدا و قرآن  و  پیامبر  گذاشته اند  و  نیز  مسؤلین و نظامیان ما را با لباس احرام به عنوان رهبران توطئه
.معرفیكرده اند
واقعیت این است كه دول استكباریشرق و غرب و خصوصاً آمریكا و شورویعملا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسیتقسیم كرده اند. در بخش آزاد جهان، این ابرقدرت ها هستند كه هیچ مرز و حد و قانونینمیشناسند و تجاوز به منافع دیگران و استعمار و استثمار و بردگیملت ها را امریضروریو كاملاً توجیه شده و منطقیو منطبق با همه اصول و موازین خودساخته و بین المللیمیدانند. اما در بخش قرنطینه سیاسیكه متاسفانه اكثر ملل ضعیف عالم و خصوصاً مسلمانان در آن محصور و زندانیشده اند، هیچ حق حیات و اظهارنظریوجود ندارد، همه قوانین و مقررات و فرمول ها همان قوانین دیكته شده و دلخواه نظام هایدست نشاندگان و دربرگیرنده منافع مستكبران خواهد بود و متاسفانه اكثر عوامل اجرایی این بخش همان حاكمان تحمیل شده یا پیروان خطوط كلیاستكبارند كه حتیفریاد زدن از درد را نیز در درون این حصارها و زنجیرها جرم و گناهینابخشودنیمیدانند، و منافع جهانخواران ایجاب میكند كه هیچ كس حق گفتن كلمه ایكه بویتضعیف آنان را بدهد یا خواب راحت آنان را آشفته كند ندارد. و از آن جا كه مسلمانان جهان به علت فشار و حبس و اعدام، قدرت بیان مصیبت هایی را كه حاكمان كشورشان بر آنها تحمیل كرده اند را ندارند، باید بتوانند در حرم امن الهیمصایب و دردهایشان را با كمال آزادیبیان كنند تا سایر مسلمانان برایرهایی آنان چاره ایبیندیشند. لذا ما بر این مطلب پافشاریو اصرار میكنیم كه مسلمانان، حداقل در خانه خدا و حرم امن الهی، خود را از تمامیقید  و  بندهای  ظالمان  آزاد ببینند و در یك مانور بزرگ از چیزیكه از آن متنفرند اعلام برائت
.كنند و از هر وسیله ایبرایرهایی خود استفاده نمایند
حكومت آل سعود مسؤلیت كنترل زائران خانه خدا را به عهده گرفته است و این جاست كه با اطمینان میگوئیم كه حادثه مكه جدایاز سیاست اصولیجهانخواران در قلع و قمع مسلمانان آزاده نیست. ما با اعلام برائت از مشركین تصمیم بر آزادیانرژیمتراكم جهان اسلام داشته و داریم، و به یاریخداوند بزرگ و با دست فرزندان قرآن روزیاین كار صورت خواهد گرفت. و انشاء الله روزیهمه مسلمانان ودردمندان علیه ظالمین جهان فریاد زنندواثبات كنند كه ابرقدرت ها
. و نوكران و جیره خوارانشان از منفورترین موجودات جهان هستند
كشتار زایران خانه خدا توطئه ایبرایحفظ سیاست هایاستكبار و جلوگیریاز نفوذ اسلام ناب محمدی  صلیالله  علیه  و  آله  و  سلم  است. و كارنامه سیاه و ننگین حاكمان بیدرد كشورهای
.اسلامیحكایت از افزودن درد و مصیبت بر پیكر نیمه جان اسلام و مسلمین دارد
پیامبر اسلام نیازیبه مساجد اشرافیو مناره هایتزییناتیندارد. پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است كه متاسفانه با سیاست هایغلط حاكمان دست نشانده به خاك مذلت نشسته اند. مگر مسلمانان جهان فاجعه قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقه هایمسلمین را در طول حیات ننگین آل سعود و نیز جنایت قتل عام زائران خانه خدا را فراموش می كنند؟ مگر مسلمانان نمیبینند كه امروز مراكز وهابیت در جهان به كانون هایفتنه و جاسوسیمبدل شده اند كه از یك طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان، اسلام ملاهایكثیف درباری، اسلام مقدس نماهایبیشعور حوزه هایعلمیو دانشگاهی، اسلام ذلت و نكبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاكمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها و در یك كلمه اسلام آمریكایی را ترویج میكنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خویش، آمریكایجهانخوار میگذارند. مسلمانان نمیدانند این درد را كجا ببرند كه آل سعود و خادم الحرمین به اسرائیل اطمینان میدهد كه ما اسلحه خودمان را علیه شما به كار نمی بریم و برایاثبات حرف خود با ایران قطع رابطه میكنند. واقعا چقدر باید رابطه سران كشورهایاسلامیبا صهیونیست ها گرم و صمیمیشود تا در كنفرانس سران كشورهایاسلامیمبارزه صوریو ظاهریهم با اسرائیل از دستور كار آنان و جلسات آنان خارج شود. اگر این ها یك جو غیرت و حمیت  اسلامی  و  عربی  داشتند ، حاضر  به یك چنین معامله كثیف سیاسیو خودفروشیو وطن فروشینمیشدند
آیا این حركات برایجهان اسلام شرم آور نیست؟ و تماشاچیشدن گناه و جرم نمیباشد؟ آیا از مسلمانان كسینیست تا بپاخیزد و این همه ننگ و عار را تحمل نكند؟ راستیما باید بنشینیم تا سران كشورهایاسلامیاحساسات یك میلیارد مسلمان را نادیده بگیرند و صحّه بر آن همه فجایع صهیونیست ها  بگذارند  و  دوباره  مصر  و  امثال  آنان را به صحنه بیاورند؟ حال، مسلمانان باور می كنند كه زائران ایرانیبرایاشغال خانه خدا و حرم پیامبر قیام كرده اند و میخواستند كعبه را  دزدیده  به  قم  ببرند؟ اگر مسلمانان جهان باور كرده اند كه سران آنها دشمنان واقعیآمریكا و
.شورویو اسرائیل هستند، تبلیغات آنان هم در مورد ما را باور میكنند
البته ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجیو بین الملل اسلامیمان بارها اعلام نموده ایم كه در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و كم كردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم، حال اگر نوكران آمریكا نام این سیاست را توسعه طلبیو تفكر تشكیل امپراطوریبزرگ می گذارند، از آن باكینداریم و استقبال میكنیم. ما در صدد خشكانیدن ریشه هایفاسد صهیونیزم، سرمایه داریو كمونیزم در جهان هستیم، ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام هایی را كه بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود كنیم و نظام اسلام رسول الله صلیالله علیه و آله و سلم را در جهان استكبار ترویج نماییم، و دیر یا زود ملت هایدر بند شاهد آن خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باج خواهیو مصونیت كارگزاران آمریكایی حتیاگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد جلوگیریمیكنیم. انشاء الله ما نخواهیم گذاشت از كعبه و حج، این منبر بزرگیكه بر بلندایبام انسانیت باید صدایمظلومان را به همه عالم منعكس سازد و آوایتوحید را طنین اندازد ،  صدای  سازش  با آمریكا و شورویو كفر و شرك نواخته شود. و از خدا می خواهیم كه این قدرت را به ما ارزانیدارد كه نه تنها از كعبه مسلمین كه از كلیساهایجهان نیز ناقوس مرگ آمریكا و شورویرا به صدا درآوریم. مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتیاز این برزخ بیانتهایی كه انقلاب اسلامیما برایهمه جهانخواران آفریده است، احساس غرور و آزادیكنند و آوایآزادیو آزادگیرا در حیات و سرنوشت خویش سر دهند و بر زخم هایخود مرهم گذارند،كه دوران بن بست و ناامیدیو تنفس در منطقه كفر به سر آمده است و گلستان ملت ها رخ نموده است. و امیدوارم همه مسلمانان شكوفه هایآزادیو نسیم عطر بهاریو طراوت گل هایمحبت و عشق و چشمه سار زلال جوشش اراده خویش را نظاره كنند، همه باید از مرداب و باتلاق و سكوت و سكونیكه كارگزاران سیاست آمریكا و شورویبر آن تخم مرگ و اسارت پاشیده اند، به درآییم و به سویدریایی كه زمزم از آن جوشیده است روانه شویم و پرده كعبه و حرم خدا را كه به دست نامحرمان نجس آمریكا و آمریكازاده ها آلوده شده است با اشك چشم خویش شستشو دهیم. مسلمانان تمامیكشورهایجهان! از آن جا كه شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجیشدهاید باید بر وحشت از مرگ غلبه كنید و از وجود جوانان پرشور و شهادت طلبیكه حاضرند خطوط جبهه كفر را بشكنند استفاده نمایید، به فكر نگه داشتن وضع موجود نباشید بلكه به فكر فرار از اسارت و رهایی از بردگیو یورش به دشمنان اسلام باشید كه عزت و حیات در سایه مبارزه است و اولین گام در مبارزه،اراده است و پس از آن تصمیم بر این كه سیادت كفر و شرك جهانیخصوصا آمریكا را بر خود حرام كنید. ما در مكه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم و در مكه است. دروازههایمدینه الرسول را به رویما ببندند یا بگشایند،رشته محبتمان با پیامبر هرگز پاره و سست نمیشود،به سویكعبه نماز میگزاریم و به سویكعبه میمیریم. و خدا را سپاس میگزاریم كه در میثاقمان با خدایكعبه پایدار مانده ایم و پایه هایبرائت از مشركین را با خون هزاران هزار شهید از عزیزانمان بنیان نهاده ایم و منتظر هم نمانده ایم كه حاكمان بیشخصیت بعض كشورهایاسلامیو غیراسلامیاز حركت ما پشتیبانیكنند. ما مظلومین همیشه تاریخ ،محرومان و پابرهنگانیم، ما غیر از خدا كسیرا نداریم و اگر هزار
.بار قطعه قطعه شویم،دست از مبارزه با ظالم برنمیداریم
جمهوریاسلامیایران از مسلمانان آزاده جهان كه علیرغم اختناق سیاسیحاكم بر آنها با ترتیب كنفرانس ها و مصاحبه ها و سخنرانیها، پرده از اسرار جنایت بار آمریكا و آل سعود برداشتند و مظلومیت ما را به دنیا نشان دادند تشكر مینماید. مسلمانان باید بدانند تا زمانیكه تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم میشود. و هر روز شیطان بزرگ یا شورویبه بهانه حفظ منافع خود حادثه ایرا به وجود میآورند. راستیاگر مسلمانان مسایل خود را به صورت جدیبا جهانخواران حل نكنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسوده خواهند بود؟ هم اكنون اگر آمریكا یك كشور اسلامیرا به بهانه حفظ منافع خویش با خاك یكسان كند، چه كسیجلویاو را خواهد گرفت؟ پس راهیجز مبارزه نمانده است و باید چنگ و دندان ابرقدرت ها و خصوصاً آمریكا را شكست، و الزاماً یكیاز دو راه را انتخاب نمود: یا شهادت یا پیروزی،كه در مكتب ما هر دویآنها پیروزیاست كه انشاء الله خداوند قدرت شكستن چهارچوب سیاست هایحاكم و ظالم جهانخواران و نیز جسارت ایجاد داربست هایی بر محور كرامت انسانیرابه همه مسلمین عطا فرماید وهمه را از افول ذلت به صعود
.عزت و شوكت همراهینماید
بعضیافراد تا قبل از حادثه تلخ و شیرین حج در سال گذشته، فلسفه اصرار جمهوریاسلامیایران را بر راهپیمایی برائت از مشركین به خوبیدرك نكرده بودند و از خود و دیگران سوال می كردند كه در سفر حج و در آن هوایگرم چه ضرورتیبه راهپیمایی و فریاد مبارزه است و اگر هم فریاد برائت از مشركین هم سر داده شود، چه ضرریمتوجه استكبار میشود؟ و چه بسا افراد ساده دلیتصور میكردند كه دنیایبه اصطلاح متمدن جهانخواران نه تنها تاب تحمل این گونه مسایل سیاسیرا خواهد داشت، كه به مخالفان خود حتیبیش از این هم اجازه حیات و تظاهرات و راهپیمایی خواهند داد، و دلیل این مدعا اجازه راهپیمایی هایی است كه در كشورهایبه اصطلاح آزاد غرب داده میشود. ولیاین مساله باید روشن باشد كه آن گونه راهپیمایی ها هیچ گونه ضرریبرایابرقدرت و قدرت ها ندارد. راهپیمایی مكه و مدینه است كه بسته شدن شیرهاینفت عربستان را به دنبال دارد، راهپیمایی هایبرائت در مكه و مدینه است كه به نابودیسرسپردگان شورویو آمریكا ختم میشود، و درست به همین جهت است كه با كشتار دستجمعیزنان  و  مردان  آزاده  از آن جلوگیریمیشود، و در پناه همین برائت از مشركین است كه حتی
.ساده دلان میفهمند كه نباید سر بر آستان شورویو آمریكا نهاد
ملت عزیز و دلاور ایران مطمئن باشند كه حادثه مكه منشا تحولات بزرگیدر جهان اسلام زمینه مناسبیبرایریشه كن شدن نظام هایفاسد كشورهایاسلامیو طرد روحانینماها خواهد بود. و با این كه بیشتر از یك سال از حماسه برائت از مشركان نگذشته است، عطر خون هایپاك شهدایعزیز ما در تمامیجهان پیچیده و اثرات آن را در اقصینقاط عالم مشاهده میكنیم. حماسه مردم فلسطین یك پدیده تصادفینیست، آیا دنیا تصور میكند كه این حماسه را چه كسانیسروده اند و هم اكنون مردم فلسطین به چه آرمانیتكیه كرده اند كه بیمحابا و با دست خالیدر برابر حملات وحشیانه صهیونیست ها مقاومت میكنند؟ آیا تنها آوایوطن گرایی است كه از وجود آنان دنیایی از صلابت آفریده است؟ آیا از درخت سیاست بازان خودفروخته است كه بر دامن فلسطینیان میوه استقامت و زیتون نور و امید میریزد؟ اگر این چنین بود، این ها كه سال هاست در كنار فلسطینیان و به نام ملت فلسطین نان خورده اند! شكینیست كه این آوایالله اكبر است، این همان فریاد ملت ماست كه در ایران شاه را و در بیت المقدس غاصبین را به نومیدیكشاند. و این تحقق همان شعار برائت است كه ملت فلسطین در تظاهرات حج، دوشادوش خواهران و برادران ایرانیخود فریاد رسایآزادیقدس را سر داد و مرگ بر آمریكا، شورویو اسرائیل گفت، و بر همان بستر شهادتیكه خون عزیزان ما بر آن ریخته شد، او نیز نثار خون و به رسم شهادت آرمید. آری، فلسطینیراه گم كرده خود را از راه برائت ما یافت و دیدیم كه در این مبارزه چطور حصارهایآهنین فرو ریخت و چگونه خون بر شمشیر و ایمان بر كفر و فریاد بر گلوله پیروز شد و چطور خواب بنیاسرائیل در تصرف از نیل تا فرات آشفته گشت، و دوباره كوكب دریه فلسطین از شجره مباركه لاشرقیه و لاغربیه ما برافروخت. و امروز به همان گونه كه فعالیت هایوسیعیدر سراسر جهان برایبه سازش كشیدن ما با كفر و شرك در جریان است، برایخاموش كردن شعله هایخشم ملت مسلمان فلسطین نیز به همان شكل ادامه دارد و این تنها یك نمونه از پیشرفت انقلاب است. و حال آن كه معتقدین به اصول انقلاب اسلامیما در سراسر جهان رو به فزونینهاده است و ما اینها را سرمایه هایبالقوه انقلاب خود تلقیمیكنیم، و هم آنهایی  كه  با مركب خون طومار حمایت از ما را امضا میكنند و با سر و جان دعوت انقلاب را
.لبیك میگویند و به یاریخداوند كنترل همه جهان را به دست خواهند گرفت
امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بیدرد شروع شده است. و من دست و بازویهمه عزیزانیكه در سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلایعزت مسلمین را نموده اند،میبوسم و سلام و درودهایخالصانه خود را به همه غنچه هایآزادیو كمال نثار میكنم و به ملت عزیز و دلاور ایران هم عرض میكنم خداوند آثار و بركات معنویت شما را به جهان صادر نموده است، و قلب ها و چشمان پرفروغ شما كانون حمایت از محرومان شده است، و شراره كینه انقلابیتان جهانخواران چپ و راست را به وحشت انداخته است. البته همه میدانیم كه كشور ما در حال جنگ و انقلاب، سختیها و مشكلاتیرا تحمل كرده و كسیمدعیآن نیست كه طبقات محروم و ضعیف و كم درآمد و خصوصاً اقشار كارمند و اداریدر تنگنایمسایل اقتصادینیستند، ولیآن چیزیكه همه مردم ما فراتر از آن را فكر میكنند، مساله حفظ اسلام و اصول انقلاب است. مردم ایران ثابت كرده اند كه تحمل گرسنگیو تشنگیرا دارند، ولیتحمل شكست انقلاب  و  ضربه  به  اصول  آن  را هرگز نخواهند داشت . ملت  شریف  ایران  همیشه  در  مقابل شدیدترین حملات تمامیجهان كفر علیه اصول انقلاب خویش مقاومت كرده است كه در این جا
.مجال ذكر همه آنها نیست
آیا ملت دلاور ایران در مقابل جنایات متعدد آمریكا در خلیج فارس اعم از حمایت نظامیو اطلاعاتیبه عراق و حمله به سكوهاینفتیو كشتیها و قایق ها و سرنگونیهواپیمایمسافربریمقاومت نكرده است؟ آیا ملت ایران در جنگ دیپلماسیشرق و غرب علیه خود و ایجاد بازی هایسیاسیمجامع بین المللیمقاومت نكرده است؟ آیا ملت شجاع ایران در مقابل جنگ اقتصادی، تبلیغاتی، روانیو حملات ددمنشانه عراق به شهرها و موشك باران مناطق مسكونیو بمباران هایمكرر شیمیایی عراق در ایران و حلبچه مقاومت نكرده است؟ آیا ملت عزیز ایران در مقابل توطئه منافقین و لیبرال ها و زراندوزیو احتكار سرمایه داران و حیله مقدس مابان مقاومت نكرده است؟ آیا همه این حوادث و جریانات برایضربه زدن به اصول انقلاب نبوده است؟ كه اگر نبود حضور مردم ،  هر  یك  از این توطئه ها میتوانست به اصول نظام ضربه بزند كه خدا را سپاس  میگزاریم  كه  ملت  ایران  را  موفق  نمود تا با قامتیاستوار به رسالت خود عمل كند و
.صحنه ها را ترك نگوید
ملت عزیز ما كه مبارزان حقیقیو راستین ارزش هایاسلامیهستند،به خوبیدریافته اند كه مبارزه با رفاه طلبیسازگار نیست و آنها كه تصور میكنند مبازره در راه استقلال و آزادیمستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داریو رفاه طلبیمنافات ندارد، با الفبایمبارزه بیگانه اند. و آنهایی هم كه تصور میكنند سرمایه داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادیپیوسته و یا به آنان كمك میكنند، آب در هاون میكوبند. بحث مبارزه و رفاه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهیو آخرت جویی دو مقوله ایاست كه هرگز با هم جمع نمیشوند، و تتها آنهایی تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بیبضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعیانقلاب ها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتیكه ممكن است خط اصولیدفاع از مستضعفین را حفظ كنیم. مسؤولین نظام ایران انقلابیباید بدانند كه عده ایاز خدا بیخبر برایاز بین بردن انقلاب، هر كس را كه بخواهد برایفقرا و مستمندان كار كند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فورا او را كمونیست و التقاطیمیخوانند. از این اتهامات نباید ترسید، باید خدا را در نظر داشت و تمام هم و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و كمك به فقرا به كار گرفت و از هیچ تهمتینترسید. آمریكا و استكبار در تمامیزمینه ها افرادیرا برایشكست انقلاب اسلامیدر آستین دارند. در حوزه ها و دانشگاه ها مقدس نماها را كه خطر آنان را بارها و بارها گوشزد كرده ام، اینان با تزویرشان از درون محتوایانقلاب و اسلام را نابود میكنند، این ها با قیافه هایحق به جانب و طرفدار دین و ولایت، همه را بیدین معرفیمیكنند، باید از شر این ها به خدا پناه بریم. و همچنین كسانیدیگر كه بدون استثناء به هر چه روحانیو عالم است حمله میكنند  و  اسلام آنها  را  اسلام آمریكایی معرفیمینمایند، راهیبس خطرناك را میپویند كه خدایناكرده به شكست اسلام ناب محمدیمنتهیمیشود .  ما برایاحقاق حقوق فقرا در جوامع بشری
.تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم كرد
امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدیاست و مسلمانان در یك تشكیلات بزرگ اسلامیرونق و زرق و برق كاخ هایسفید و سرخ را از بین خواهند برد، امروز خمینیآغوش و سینه خویش را برایتیرهایبلا و حوادث سخت و برابر همه توپ ها و موشك هایدشمنان باز كرده است، و همچون همه عاشقان شهادت، برایدرك شهادت روزشماریمیكند. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمیشناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان، بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم، انشاء الله ملت بزرگ ایران با پشتیبانیمادیو معنویخود از انقلاب، سختیهایجنگ را به شیرینیشكست دشمنان خدا در دنیا جبران میكند، و چه شیرینیبالاتر از این كه ملت بزرگ ایران مثل یك صاعقه بر سر آمریكا فرود آمده است! چه شیرینیبالاتر از این كه ملت ایران سقوط اركان و كنگره هاینظام ستمشاهیرا نظاره كرده است و شیشه حیات آمریكا را در این كشور شكسته است! و چه شیرینیبالاتر از این كه مردم عزیزمان ریشه هاینفاق و ملیگرایی و التقاط را خشكانیده اند! و انشاء الله شیرینیتمام ناشدنیآن را در جهان آخرت خواهند چشید. نه تنها كسانیكه تا مقام شهادت و جانبازیو حضور در جبهه پیش رفته اند، بلكه آنهایی كه در پشت جبهه با نگاه محبت بار و با دعایخیر خود جبهه را تقویت نموده اند، از مقام عظیم مجاهدان و اجر بزرگ آنان بهره برده اند. خوشا به حال مجاهدان! خوشا به
!حال وارثان حسین علیه السلام
اذناب آمریكا باید بدانند كه شهادت در راه خدا مساله اینیست كه بشود با پیروزییا شكست در صحنه هاینبرد مقایسه شود، مقام شهادت خود اوج بندگیو سیر و سلوك در عالم معنویت است، نباید شهادت را تا این اندازه به سقوط بكشانیم كه بگوییم در عوض شهادت فرزندان اسلام، تنها خرمشهر و یا شهرهایدیگر آزاد شد، تمامیاین ها خیالات باطل ملیگراهاست و ما هدفمان بالاتر از آن است. ملیگراها تصور نمودند ما هدفمان پیاده كردن اهداف بین الملل اسلامیدر جهان فقر و گرسنگیاست، ما میگوییم تا شرك و كفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملكت با كسیدعوا نداریم، ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع كرامت و بزرگواریبه اهتزاز درآوریم. پس ایفرزندان ارتشیو سپاهیو بسیجیام! و ای  نیروهای  مردمی !  هرگز از دست دادن موضعیرا با تأثر و گرفتن مكانیرا با غرور و شادی
.بیان نكنید كه این ها در برابر هدف شما به قدریناچیزند كه تمامیدنیا در مقایسه با آخرت
پدران و مادران و همسران و خویشاوندان شهدا، اسرا، مفقودین و معلولین ما توجه داشته باشند كه هیچ چیزیاز آنچه فرزندان آنان به دست آورده اند كم نشده است. فرزندان شما در كنار پیامبر اكرم و ائمه اطهارند، پیروزیو شكست برایآنها فرقیندارد. امروز روز هدایت نسل هایآینده است، كمربندهاتان را ببندید كه هیچ چیز تغییر نكرده است. امروز روزیاست كه خدا این گونه خواسته است و دیروز خدا آن گونه خواسته بود و فردا انشاء الله روز پیروزیجنود حق خواهد بود، ولیخواست خدا هر چه هست ما در مقابل آن خاضعیم و ما تابع امر خداییم و به همین دلیل طالب شهادتیم و تنها به همین دلیل است كه زیر بار ذلت و بندگیغیر خدا نمیرویم. البته برایادایتكلیف همه ما موظفیم كه كارها و مسایل مربوط به خودمان را به بهترین وجه و با درایت و دقت انجام دهیم. همه میدانند كه ما شروع كننده جنگ نبوده ایم، ما برایحفظ موجودیت اسلام در جهان تنها از خود دفاع كرده ایم و این ملت مظلوم ایران است كه همواره مورد حمله جهانخواران بوده است، و استكبار از همه كمینگاه هایسیاسیو نظامیو فرهنگیو اقتصادیخود به ما حمله كرده است. انقلاب اسلامیما تاكنون كمینگاه شیطان و دام صیادان را به ملت ها نشان داده است. جهانخواران و سرمایه داران و وابستگان آنان توقع دارند كه ما شكسته شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره كنیم و هشدار ندهیم، و حال آن كه این وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامیماست كه در سراسر جهان صلا زنیم كه ایخواب رفتگان! ایغفلت زدگان! بیدار شوید و به اطراف خود نگاه كنید كه در كنار لانه هایگرگ، منزل گرفته اید. برخیزید كه این جا جایخواب نیست! و نیز فریاد كشیم! سریعاً قیام كنید كه جهان ایمن از صیاد نیست! آمریكا و شورویدر كمین نشسته اند و تا نابودیكاملتان از شما دست برنخواهند داشت. راستی  اگر  بسیج  جهانی  مسلمین  تشكیل شده بود، كسیجرأت این همه جسارت و شرارت را با
فرزندان معنویرسول الله صلیالله علیه و آله و سلم داشت؟
امروز یكیاز افتخارات بزرگ ملت ما این است كه در برابر بزرگترین نمایش قدرت و آرایش ناوهایجنگیآمریكا و اروپا در خلیج فارس صف آرایی نمود. و این جانب به نظام هایآمریكایی و اروپایی اخطار میكنم كه تا دیر نشده و در باتلاق مرگ فرو نرفته اید از خلیج فارس بیرون روید، و همیشه این گونه نیست كه هواپیماهایمسافربریما توسط ناوهایجنگیشما  سرنگون  شود ،  كه  ممكن است فرزندان انقلاب ناوهایجنگیشما را به قعر آب هایخلیج
.فارس بفرستند
به دولت ها و حكومت هایمنطقه خصوصاً به عربستان و كویت میگویم كه همه شما در ماجراجویی ها و جنایاتیكه آمریكا میآفریند شریك جرم خواهید بود، و ما تا به حال از این كه همه منطقه در كام آتش و خون و بیثباتیكامل غوطه ور نشود، دست به عملینزده ایم، ولیحركات جنون آمیز ریگان مطمئناً حوادث غیرمنتظره و عواقب خطرناكیرا بر همه تحمیل می كند .  شما  اطمینان  داشته  باشید كه در این برگ جدید بازنده اید، خودتان و كشور و مردم
.اسلامیرا در برابر آمریكا این قدر ذلیل و ناتوان نكنید، اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید
بحمدالله از بركت انقلاب اسلامیایران دریچه هاینور و امید به رویهمه مسلمانان جهان باز شده است و میرود تا رعد وبرق حوادث آن، رگبار مرگ و نابودیرا بر سر همه مستكبران فروریزد
نكته مهمیكه همه ما باید به آن توجه كنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم، این است كه دشمنان ما و جهانخواران تا كیو تا كجا ما را تحمل میكنند و تا چه مرزیاستقلال و آزادیما را قبول دارند. به یقین آنان مرزیجز عدول از همه هویت ها و ارزش هایمعنویو الهیمان نمیشناسند، به گفته قرآن كریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمی دارند مگر این كه شما را از دین تان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیست ها و آمریكا و شورویدر تعقیب مان خواهند بود تا هویت دینیو شرافت مكتبیمان را لكه دار نمایند. بعضیمغرضین ما را به اعمال سیاسینفرت و كینه توزیدر مجامع جهانیتوصیف و مورد شماتت قرار میدهند و با دلسوزیهایبیمورد و اعتراض هایكودكانه می گویند: جمهوریاسلامیسبب دشمنیها شده است و از چشم غرب و شرق و ایادیشان افتاده است، كه چه خوب است  این سؤال پاسخ داده شود كه ملت هایجهان سوم و مسلمانان و خصوصاً ملت ایران در چه
!زمانینزد غربیها و شرقیها احترام و اعتبار داشته اند كه امروز بی اعتبار شده اند
آریاگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامیو انقلابیخود عدول كند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام را با دست هایخود ویران نماید، آن وقت ممكن است جهانخواران او را به عنوان یك ملت ضعیف و فقیر و بیفرهنگ به رسمیت بشناسند ولیدر همان حدّیكه آنها آقا باشند ما نوكر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف، آنها ولیّ و قیم باشند ما جیره خوار و حافظ منافع آنها، نه یك ایران با هویت ایرانیاسلامیبلكه ایرانیكه شناسنامه اش را آمریكا و شورویصادر كند، ایرانیكه ارابه سیاست آمریكا یا شورویرا بكشد و امروز همه مصیبت و عزایآمریكا و شورویو غرب در این است كه نه تنها ملت ایران از تحت الحمایگیآنان خارج شده است كه دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت میكند. كنترل و حذف سلاح هایمخرب از جهان اگر با حقیقت و صداقت همراه بود خواسته همه ملت هاست، ولیاین نیز یك فریب قدیمیاست و این همان چیزیاست كه اخیرا از گفته هایسران آمریكا و شورویو نوشته هایسیاسیون آنها آشكار گردیده است كه مراودات اخیر سران شرق و غرب به خاطر مهار بیشتر جهان سوم و در حقیقت جلوگیریاز نفوذ پابرهنه ها و محرومین در جهان مالكیت هایبی حدّ و مرز سرمایه داران است. ما باید خود را آماده كنیم تا در برابر جبهه متحد شرق و غرب، جبهه قدرتمند اسلامیانسانیبا همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشكیل شود و آقایی و سروریمحرومین و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود.مطمئن باشید قدرت هایشرق و غرب همان مظاهر  بیمحتوای  دنیای  مادیاند كه  در  برابر  خلود  و جاودانگیدنیایارزش هایمعنویقابل ذكر
.نمیباشند
من به صراحت اعلام میكنم كه جمهوریاسلامیایران با تمام وجود برایاحیایهویت اسلامیمسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاریمیكند و دلیلیهم ندارد كه مسلمانان جهان را به پیرویاز اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلویجاه طلبیو فزون طلبیصاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. ما باید برایپیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه ریزیكنیم، ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگیبه مشكلات و مسایل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجیخود بدانیم. ما اعلام میكنیم كه جمهوریاسلامیایران برایهمیشه حامیو پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و كشور ایران به عنوان یك دژ نظامیو آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین و آنان  را  به  مبانی  عقیدتی  و تربیتیاسلام و همچنین به اصول و روش هایمبارزه علیه نظام های
.كفر و شرك آشنا میسازد
و اما در مورد قبول قطعنامه كه حقیقتاً مساله بسیار تلخ و ناگواریبرایهمه و خصوصاً برایمن بود، این است كه من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقلاب را در اجرایآن میدیدم ولیبه واسطه حوادث و عواملیكه از ذكر آن فعلاً خودداریمیكنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامیكارشناسان سیاسیو نظامیسطح بالایكشور كه من به تعهد و دلسوزیو صداقت آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع كنونیآن را به مصلحت انقلاب و نظام میدانم، و خدا میداند كه اگر نبود انگیزه ایكه همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانیشود، هرگز راضیبه این عمل نمیبودم و مرگ و  شهادت  برایم  گواراتر  بود ، اما  چاره چیست كه همه باید به رضایت حق تعالیگردن نهیم، و
.مسلم ملت قهرمان و دلاور ایران نیز چنین بوده و خواهد بود
من در این جا از همه فرزندان عزیزم در جبهه هایآتش و خون كه از اول جنگ تا امروز به نحویدر ارتباط با جنگ تلاش و كوشش نموده اند، تشكر و قدردانیمیكنم و همه ملت ایران را به هشیاریو صبر و مقاومت دعوت میكنم. در آینده ممكن است افرادیآگاهانه یا از رویناآگاهیدر میان مردم این مساله را مطرح نمایند كه ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد! اینها یقیناً از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بیخبرند و نمیدانند كسیكه فقط برایرضایخدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخلاص و بندگینهاده است، حوادث زمان به جاودانگیو بقا و جایگاه رفیع آن لطمه ایوارد نمیسازد. و ما برایدرك كامل ارزش و راه شهیدانمان فاصله طولانیرا باید بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلم خون شهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه كرده است! خون شهیدان برایابد درس مقاومت به جهانیان داده است و خدا میداند كه راه و رسم شهادت كورشدنینیست و این ملت ها و آیندگان هستند كه به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و همین تربت پاك شهیدان است كه تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفایآزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان كه با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان كه در این قافله نور، جان و سر باختند! خوشا به حال آنهایی كه این گوهرها را
!در دامن خود پروراندند
خداوندا! این دفتر و كتاب شهادت را همچنان به رویمشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مكن. خداوندا! كشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل شهادت، تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. خوشا به حال شما ملت! خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده هایمعظم شهدا و بدا به حال من كه هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر كشیده ام و در برابر عظمت و فداكاریاین ملت بزرگ احساس شرمساریمیكنم. و بدا به حال آنانیكه در این قافله نبودند، بدا به حال آنهایی  كه  از  كنار  این  معركه  بزرگ  جنگ و شهادت و امتحان عظیم الهیتا به حال ساكت و
.بی تفاوت و یا انتقاد كننده و پرخاشگر گذشتند
آری! دیروز روز امتحان الهیبود كه گذشت و فردا امتحان دیگریاست كه پیش میآید و همه ما نیز روز محاسبه بزرگتریرا در پیش رو داریم، آنهایی كه در این چند سال مبارزه و جنگ به هر دلیلیاز ادایاین تكلیف بزرگ طفره رفتند و خودشان و جان و مال و فرزندانشان و دیگران را از آتش حادثه دور كرده اند، مطمئن باشند كه از معامله با خدا طفره رفته اند و خسارت و زیان و ضرر بزرگیكرده اند كه حسرت آن را در روز واپسین و در محاسبه حق خواهند كشید، كه من مجدداً به همه مردم و مسؤولین عرض میكنم كه حساب این گونه افراد را از حساب مجاهدان در راه خدا جدا سازند و نگذارند این مدعیان بیهنر امروز و قاعدین كوته نظر دیروز به صحنه ها
.برگردند
من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش میكنم كه نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش كسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگیروزمره خود به فراموشیسپرده شوند. اكیداً به ملت عزیز ایران سفارش میكنم كه هشیار و مراقب باشید. قبول قطعنامه از طرف جمهوریاسلامیایران به معنایحل مساله جنگ نیست، با اعلام این تصمیم حربه تبلیغات جهانخواران علیه ما كند شده است. ولیدورنمایحوادث را نمی توان به طور قطع و جدیپیش بینینمود و هنوز دشمن از شرارت ها دست برنداشته است و چه بسا با بهانه جویی ها به همان شیوه هایتجاوزگرانه خود ادامه دهد. ما باید برایدفع تجاوز احتمالیدشمن آماده و مهیا باشیم و ملت ما هم نباید فعلاً مساله را تمام شده بداند. البته ما رسماً اعلام می كنیم كه هدف ما تاكتیك جدید در ادامه جنگ نیست، چه بسا دشمنان بخواهند با همین بهانه ها حملات خود را دنبال كنند، نیروهاینظامیما هرگز نباید از كید و مكر دشمنان غافل بمانند، در هر شرایطیباید بنیه دفاعیكشور در بهترین وضعیت باشد. مردم ما كه در طول سال هایجنگ و مبارزه ابعاد كینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس كرده اند، باید خطر تهاجم جهانخواران در شیوه ها و شكل هایمختلف را جدیتر بدانند، و فعلاً چون گذشته تمامینظامیان اعم از ارتش و سپاه و بسیج در جبهه ها برایدفاع در برابر شیطنت استكبار و عراق به ماموریت هایخود ادامه دهند. در صورتیكه این مرحله از حادثه انقلاب را با همان شكل خاص و مقررات مربوط به خود پشت سر گذاردیم برایبعد از آن و سازندگیكشور و سیاست كل نظام و انقلاب تذكراتیدارم كه در وقت مناسب خواهم گفت. ولیدر مقطع كنونیبه طور جد از همه گویندگان و دست اندركاران و مسؤولین كشور و مدیران رسانه ها و مطبوعات میخواهم كه خود را از معركه ها و معركه آفرینیها دور كنند و مواظب باشند كه ناخودآگاه آلت دست افكار و اندیشه هایتند نگردند و با  سعه صدر دركنار یكدیگر مترصد اوضاع دشمنان 
.اوضاع دشمنان باشند
دراین روزها ممكن است بسیاریاز افراد به خاطر احساسات و عواطف خود صحبت از چراها و بایدها و نبایدها كنند كه هر چند این مساله به خودیخود یك ارزش بسیار زیباست اما اكنون وقت پرداختن به آن نیست. چه بسا آنهایی كه تا دیروز در برابر این نظام جبهه گیریكرده بودند و فقط به خاطر سقوط نظام و حكومت جمهوریاسلامیایران از صلح و صلح طلبیبه ظاهر دم میزدند، امروز نیز با همان هدف سخنان فریبنده دیگریرا مطرح نمایند و جیره خواران استكبار همان ها كه تا دیروز در زیر نقاب دروغین صلح خنجرشان را از پشت به قلب ملت فرو كرده بودند، امروز طرفدار جنگ شوند. و ملیگراهایبیفرهنگ برایاز بین بردن خون شهدایعزیز و  نابودی  عزت و افتخار مردم تبلیغات مسموم خویش را آغاز نمایند كه انشاء الله ملت عزیز ما با
.بصیرت و هشیاریجواب همه فتنه ها را خواهد داد
من باز میگویم كه قبول این مساله برایمن از زهر كشنده تر است ولیراضیبه رضایخدایم و برایرضایت او این جرعه را نوشیدم. و نكته ایكه تذكر آن لازم است این است كه در قبول این  قطعنامه  فقط  مسؤولین كشور ایران به اتكا خود تصمیم گرفته اند و كسیو كشوریدر این
.امر مداخله نداشته است
مردم عزیز و شریف ایران! من فردفرد شما را چون فرزندان خویش میدانم و شما میدانید كه من به شما عشق میورزم و شما را میشناسم، شما هم مرا میشناسید، در شرایط كنونیآنچه موجب امر شد، تكلیف الهیام بود. شما میدانید كه من با شما پیمان بسته بودم كه تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگیم، اما تصمیم امروز فقط برایتشخیص مصلحت بود و تنها به امید
.رحمت و رضایاو از هر آنچه گذشتم و اگر آبرویی داشته ام با خدا معامله كرده ام
عزیزانم! شما میدانید كه تلاش كرده ام كه راحتیخود را بر رضایت حق و راحتیشما مقدم ندارم. خداوندا! تو میدانیكه ما سر سازش با كفر را نداریم. خداوندا! تو میدانیكه استكبار و آمریكایجهانخوار گل هایباغ رسالت تو را پرپر نمودند. خداوندا! در جهان ظلم و ستم و بیداد، همه تكیه گاه ما تویی و ما تنهایتنهاییم و غیر از تو كسیرا نمیشناسیم و غیر از تو نخواسته ایم كه كسیرا بشناسیم، ما را یاریكن كه تو بهترین یاریكنندگانی. خداوندا! تلخیاین روزها
. را به شیرینیفرج حضرت بقیه الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و رسیدن به خودت جبران فرما
فرزندان انقلابیام! ایكسانیكه لحظه ایحاضر نیستید كه از غرور مقدستان دست بردارید! شما بدانید كه لحظه لحظه عمرمن در راه عشق مقدس خدمت به شما میگذرد. میدانم كه به شما سخت میگذرد ولیمگر به پدر پیر شما سخت نمیگذرد؟ میدانم كه شهات شیرین تر از عسل در پیش شماست، مگر برایاین خادمتان این گونه نیست؟ ولیتحمل كنید كه خدا با صابران است، بغض و كینه انقلابیتان را در سینه ها نگه دارید، با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید و بدانید كه پیروزیاز آن شماست. و تاكید میكنم كه گمان نكنید كه من در جریان كار جنگ و مسؤولان آن نیستم. مسؤولین مورد اعتماد من میباشند، آنها را از این تصمیمیكه گرفته اند شماتت نكنید كه برایآنان نیز چنین پیشنهادیسخت و ناگوار بوده است،كه انشاء الله خداوند همه
.ما را موفق به خدمت و رضایت خود فرماید
من در این جا به جوانان عزیز كشورمان، به این سرمایه ها و ذخیره هایعظیم الهیو به این گل هایمعطر و نوشكفته جهان اسلام سفارش میكنم كه قدر و قیمت لحظات شیرین زندگیخود را بدانید و خودتان را براییك مبارزه علمیو عملیبزرگ تا رسیدن به اهداف عالیانقلاب اسلامیآماده كنید. و من به همه مسؤولین و دست اندركاران سفارش میكنم كه به هر شكل ممكن وسایل ارتقا اخلاقیو اعتقادیو علمیو هنریجوانان را فراهم سازید و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزش ها و نوآوریها همراهیكنید و روح استقلال و خودكفایی را در آنان زنده نگه دارید. مبادا اساتید و معلمینیكه به وسیله معاشرت ها و مسافرت به جهان به اصطلاح متمدن، جوانان ما را كه تازه از اسارت و استعمار رهیده اند، تحقیر و سرزنش نمایند و خدایناكرده از پیشرفت و استعداد خارجیها بت بتراشند و روحیه پیرویو تقلید و گداصفتیرا در ضمیر جوانان تزریق نمایند، و به جایاین كه گفته شود كه دیگران كجا رفتند و ما كجا هستیم، به هویت انسانیخود توجه كنند و روح توانایی و راه و رسم استقلال را زنده نگه دارند. ما در شرایط جنگ و محاصره توانسته ایم آن همه هنرآفرینیو اختراعات و پیشرفت ها داشته باشیم، انشاء الله در شرایط بهتر زمینه كافیبرایرشد استعداد و تحقیقات را در همه امور فراهم می سازیم. مبارزه علمیبرایجوانان، زنده كردن روح جستجو و كشف واقعیت ها و حقیقت  هاست ،  و  اما مبارزه  علمی  آنان  در بهترین صحنه هایزندگیو جهاد و شهادت شكل
.گرفته است
و نكته دیگریكه از باب نهایت ارادت و علاقه ام به جوانان عرض میكنم، این است كه در مسیر ارزش ها و معنویات از وجود روحانیت و علما متعهد اسلام استفاده كنید و هیچ گاه و تحت هیچ شرایطیخود را بینیاز از هدایت و همكاریآنان ندانید. روحانیون مبارز و متعهد به اسلام در طول تاریخ و در سخت ترین شرایط همواره با دلیپر از امید و قلبیسرشار از عشق و محبت به تعلیم و تربیت و هدایت نسل ها همت گماشته اند و همیشه پیشتاز و سپر بلایمردم بوده اند. بر بالایدار رفته اند و محرومیت ها چشیده اند، زندان ها رفته اند و اسارت ها و تبعیدها دیده اند و بالاتر از همه آماج طعن ها و تهمت ها بوده اند، و در شرایطیكه بسیاریاز روشنفكران در مبارزه با طاغوت به یأس و ناامیدیرسیده بودند، روح امید و حیات را به مردم برگرداندند و از حیثیت و اعتبار واقعیمردم دفاع نموده اند. و هم اكنون نیز در هر سنگریاز خطوط مقدم جبهه گرفته تا مواضع  دیگر  در كنار مردمند، و در هر حادثه غمبار و مصیبت آفرینیشهدا بزرگواریرا تقدیم
.نموده اند
در هیچ كشور و انقلابیجز انقلاب بعثت و رسالت و زندگیائمه هدیعلیهم السلام و انقلاب اسلامیایران سراغ نداریم كه رهبران انقلاب آن قدر آماج حملات و كینه ها گردند، و این به خاطر صداقت و امانتداریایاست كه در وجود علما متعهد اسلام متبلور است. مسؤولیت پذیریدر كشوریكه با محاصره ها و مشكلات اقتصادیو سیاسیو نظامیمواجه است كار مشكلیاست. البته روحانیون متعهد كشور ما باید خودشان را برایفداكاریهایبیشتر آماده كنند و در مواقع لزوم و ضرورت از آبرو و اعتبار خود برایحفظ آبرویاسلام و خدمت به محرومان و پابرهنگان استفاده كنند، و جایبسیسپاس و امتنان است كه ملت رشید و دلاور ایران قدر خادمان واقعیخود را میشناسند و فلسفه عشق و ارادت خود را به این نهاد مقدس در یك كلمه خلاصه میكند. علما و روحانیون متعهد اسلام هرگز به آرمان و اصالت و عقیده و هدف اسلامیملت خیانت نكرده و نمیكنند، البته تذكر این نكته لازم است كه در تمام نوشته ها و صحبت ها هر وقت نام روحانیت را به میان آورده ام و از آنان قدردانینموده ام، مقصودم علما پاك و متعهد و مبارز است، كه در هر قشریناپاك و غیر متعهد وجود دارد و روحانیون وابسته ضررشان از هر فرد ناپاك دیگر بیشتر است، و همیشه این دسته از روحانیون مورد لعن و نفرین خدا و رسول و مردم  بوده اند  و  ضربات  اصلی  را به این انقلاب، روحانیون وابسته و مقدس ماب و دین فروش
.زده اند و میزنند و روحانیون متعهد ما همواره از این بیفرهنگ ها متنفر و گریزان بوده اند
من به صراحت میگویم ملیگراها اگر بودند به راحتیدر مشكلات و سختیها و تنگناها دست ذلت و سازش به طرف دشمنان دراز میكردند. و برایاین كه خود را از فشارهایروزمره سیاسیبرهانند، همه كاسه هایصبر و مقاومت را یكجا میشكستند و به همه میثاق ها و تعهدات ملیو میهنیادعایی خود پشت پا میزدند. كسیتصور نكند كه ما راه سازش با جهانخواران را نمی دانیم ولیهیهات كه خادمان اسلام به ملت خود خیانت كنند! البته ما مطمئنیم كه در همین شرایط نیز آنها كه با روحانیت اصیل كینه دیرینه دارند و عقده ها و حسادت هایخود را نمی توانند پنهان سازند، آنان را به باد ناسزا گیرند. ولیدر هر حال آن چیزیكه در سرنوشت روحانیت واقعینیست، سازش و تسلیم شدن در برابر كفر و شرك است كه اگر بندبند استخوان هایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالایدار برند، اگر زنده زنده در شعله هایآتشمان بسوزانند ، اگر  زن  و فرزندان و هستیمان را در جلویدیدگانمان به اسارت و غارت برند، هرگز
.امان نامه كفر و شرك را امضا نمیكنیم
علما و روحانیون انشاء الله به همه ابعاد و جوانب مسؤولیت خود آشنا هستند ولیاز باب تذكر و تاكید عرض میكنم امروز كه بسیاریاز جوانان و اندیشمندان در فضایآزاد كشور اسلامی مان احساس میكنند كه میتوانند اندیشه هایخود را در موضوعات و مسایل مختلف اسلامیبیان دارند، با رویگشاده و آغوش باز حرف هایآنان را بشنوند، و اگر بیراهه میروند با بیانیآكنده از محبت و دوستیراه راست اسلامیرا نشان آنها دهید. و باید به این نكته توجه كنید كه نمی شود عواطف و احساسات معنویو عرفانیآنان را نادیده گرفت و فوراً انگ التقاط و انحراف بر نوشته هاشان زد و همه را یكباره به وادیتردید و شك انداخت. این ها كه امروز این گونه مسایل را عنوان میكنند، مسلماً دلشان برایاسلام و هدایت مسلمانان میطپد و الا داعیندارند كه خود را با طرح این مسایل به دردسر بیندازند. این ها معتقدند كه مواضع اسلام در موارد گوناگون همان گونه ایاست كه خود فكر میكنند، به جایپرخاش و كنار زدن آنها با پدریو الفت با آنان برخورد كنید. اگر قبول هم نكردند مأیوس نشوید، در غیر این صورت خدایناكرده به دام لیبرال ها و ملیگراها و یا چپ و منافقین میافتند و گناه این كمتر از التقاط نیست. وقتیما میتوانیم به آینده كشور و آینده سازان امیدوار شویم كه به آنان در مسایل گوناگون بها دهیم و از اشتباهات و خطاهایكوچك آنان بگذریم و به همه شیوه ها و اصولیكه منتهیبه تعلیم و تربیت صحیح آنان میشود، احاطه داشته باشیم. فرهنگ دانشگاه ها و مراكز غیرحوزه ایبه صورتیاست كه با تجربه و لمس واقعیت ها بیشتر عادت كرده است تا فرهنگ نظریو فلسفی، باید  با تلفیق این  دو فرهنگ و كم كردن فاصله ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان
.برایگسترش و بسط معارف اسلام وسیع تر گردد
نكته دیگر این كه من اكثر موفقیت هایروحانیت و نفوذ آنان را در جوامع اسلامیدر ارزش عملیو زهد آنان میدانم و امروز هم این ارزش نه تنها نباید به فراموشیسپرده شود كه باید بیشتر از گذشته به آن پرداخت. هیچ چیزیبه زشتیدنیاگرایی روحانیت نیست، و هیچ وسیله ایهم نمیتواند بدتر از دنیاگرایی، روحانیت را آلوده كند، چه بسا دوستان نادان یا دشمنان دانا بخواهند با دلسوزیهایبیمورد مسیر زهدگرایی آنان را منحرف سازند و گروهینیز مغرضانه یا ناآگاهانه روحانیت را به طرفداریاز سرمایه داریو سرمایه داران متهم نمایند. در این شرایط حساس و سرنوشت سازیكه روحانیت در مصدر امور كشور است و خطر سوء استفاده دیگران از منزلت روحانیون متصور است، باید به شدت مواظب حركات خود بود، چه بسا افرادیاز سازمان ها و انجمن ها و تشكیلات سیاسیو غیر آنها با ظاهریصددرصد اسلامیبخواهند به حیثیت و اعتبار آنان لطمه وارد سازند و حتیعلاوه بر تامین منافع خود روحانیت را رو در روییكدیگر قرار دهند. البته آن چیزیكه روحانیون هرگز نباید از آن عدول كنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه هاست، چرا كه هر كسیاز آن عدول كند از عدالت اجتماعیاسلام عدول كرده است. ما باید تحت هر شرایطیخود را عهده دار این مسؤولیت  بزرگ  بدانیم و در تحقق آن اگر كوتاهیبنماییم، خیانت به اسلام و مسلمین كرده ایم
در خاتمه از پیشگاه مقدس پروردگار كه الطاف بیكران خود را بر این ملت ارزانیداشته است تشكر و قدردانیمیكنم و از محضر مقدس بقیه الله ارواحنا فداه عاجزانه میخواهیم كه ما را در
.مسیر و هدفمان مدد و رهبریفرماید
خداوند متعال به خانواده هایشهدا صبر و اجر و به مجروحین و معلولین شفا عنایت فرماید و اسرا  و  مفقودین  را به وطن خویش بازگرداند، خداوندا! از تو میخواهیم آنچه مصلحت اسلام و
.مسلمین است را برایما مقدر فرمایی. انك قریب مجیب
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
      روح الله الموسویالخمینی
      
سه شنبه 2/11/1386 - 19:36
پسندیدم 0
UserName