امام علی
توسط : ali_firoozi

اى علم ملّت و نفس رسول حلقه كش علم تو گوش عقول

اى بتو مختوم.كتاب وجود وى بتو مرجوع.حساب وجود

داغ كش نافه تو مشك ناب جزیه ده سایه تو آفتاب

خازن سبحانى و تنزیل وحى عالم ربّانى و تأویل وحى

آدم از اقبال تو موجود شد چون تو خلف داشت كه مسجود شد

تا كه شده كنیت تو بوتراب

نه فلك از جوى زمین خورده آب

راه حق و هادى هر گمرهى ما ظلماتیم و تو نور اللّهى

آنكه گذشت از تو و غیرى گزید نور بداد ابله و ظلمت خرید

وانكه ز تو بر دگرى دیده دوخت خاك سیه بستد و گوهر فروخت

سه شنبه 2/11/1386 - 19:10
پسندیدم 0
UserName