همسر مؤمن

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

خداوند عز و جل فرموده است وقتى اراده كنم كه تمام خوبیهاى دنیا و آخرت را براى شخص مسلمانى جمع كنم به او قلبى خاشع و زبانى ذاكر و بدنى كه بر بلاها صابرباشد عطا میكنم.

و همسر مؤمنى به او میدهم كه هر گاه باو نگاه كند خوشنودش سازد و در غیاب،حافظ نفس خویش و مال او باشد.

سه شنبه 2/11/1386 - 18:52
پسندیدم 0
UserName