امام علی(ع)
توسط : fgf
عمل كنید اكنون كه در دوران زندگى در دنیا هستید، و نامه‏ هاى اعمال گشوده و توبه گسترده، آنكه پشت كرده دعوتش به بازگشت كنند و آنكه گنه كرده امیدوارش كنند، پیش از آنكه عمل خاموش شود و مهلت بریده شود و دوران سر آید و باب توبه بسته شود.
(غررالحکم ، باب آخرت)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:48
پسندیدم 0
UserName