رسول خدا (ص)
توسط : fgf
 بپرداز امانت را هر گاه امانتى نزد تو نهادند، و اگر امانتى به كسى دادى او را متّهم مكن، كه به راستى ایمان ندارد كسى كه امانت ندارد. (غررالحکم ، باب امانت)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:6
پسندیدم 0
UserName