قلب شکسته
توسط : covert
تو را به دادگاه خواهند کشید  .شاید به حبس ابد محکوم شوی . جزییات جنایتت معلوم نیست اما اثر انگشتت را روی قلبی شکسته یافته اند.
سه شنبه 2/11/1386 - 13:52
پسندیدم 0
UserName