آداب و وظائف ویژه شاگرد
 

نوع سوم : در آداب فتوى و صادر كردن حكم

(مطالب مربوط به این نوع ، طى بیست و شش مسئله ، بیان مى شود):

 10 مشورت با حاضران درباره محتواى نامه استفتاء
مستحب است مفتى ، نامه استفتاء را بر حاضرانى كه داراى اهلیت هستند بخواند، و با آنان درباره محتواى آن مشورت كرده و با رفق و مدارا و منصفانه راجع به آن مذاكره و مباحثه نماید، اگرچه حاضران از لحاظ علمى پائین تر از او و یا شاگردان او باشند؛ زیرا اگر وى در پاسخ به نامه هاى استفتاء، چنین شیوه اى را در پیش گیرد علاوه بر اینكه در این مورد از پیشینیان اقتداء و پیروى كرده این امید وجود دارد كه اگر احیانا نكاتى ، از نظر مفتى مخفى بماند به مدد مشورت و مذاكره با حاضران ، آن نكات ، روشن و پدیدار گردد؛ زیرا هر ذهن و فكرى بهره اى از فیض الهى را دارا است .
ولى اگر در نامه استفتاء، مطالبى آمده باشد كه اظهار آن ناخوش و زشت باشد، و یا مستفتى ترجیح مى دهد كه محتواى نامه او مكتوم بماند، یا اظهار و فاش ‍ ساختن مضمون نامه ، متضمن مفسده اى باشد نباید آنرا با حاضران در میان گذاشت .

سه شنبه 2/11/1386 - 13:9
پسندیدم 0
UserName