خداوندا!
توسط : یاكریم

خداوندا!

 یافته می جویم، با دیده ور می گویم: که دارم، چه جویم، که بینم، چه گویم،شیفته ی این جستجویم، گرفتار این گفتگویم.

سه شنبه 2/11/1386 - 9:27
پسندیدم 0
UserName