آسمان را دریاب
توسط : fgf

 

 

به مرغ بنگر و پرندگان آسمان؛

مرغ را ببین که به زمین مشغول شد، و از آسمان محروم؛ اما مرغان آسمان را بنگر که به آسمان رفتند و از زمین هم بهره مند گردیدند.

تو هم ای انسان چنین هستی ،اگر فقط به زمین مشغول شوی از آسمان باز می مانی ؛اما اگر به آسمان بیندیشی و در تلاش باشی که آسمانی شوی ،هم آسمان را در می یابی و هم از زمین بهره مند می گردی.

جای تو در آسمان میان فرشتگان است نه در زمین در میان جماد و حیوان ؛

 آسمان را دریاب!

سه شنبه 2/11/1386 - 8:52
پسندیدم 0
UserName