ما براى آنكه عاشورا را در خط عاشورا نگه داریم
توسط : حامد...
 

ما براى آنكه عاشورا را در خط عاشورا نگه داریم وظیفه داریم كه از سویى پیامهاى عاشورا را به خوبى بشناسیم و از سوى دیگر آنرا محدود در چهارده قرن قبل و به عنوان یك رویداد تلقى نكنیم بلكه جریان پویاى عاشورا را ترسیم و به مردم بگوییم كه جایگاه خویش را در این جر یان بیابند; وظیفه خود را بشناسند و به آن وظیفه عمل كنند

سه شنبه 2/11/1386 - 8:31
پسندیدم 0
UserName