مرگ

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

                                     روزی از این تلخ و شیرین روزها

روز پوچی همچون روزان دگر

                                      سایه ای زامروزها دیروزها

خاک میخواند مرا هر دم بخویش

                                    میرسند از ره که در خاکم نهند

      

 

 

     آه شاید عاشقان نیمه شب گل بروی گور غمناکم نهد؟؟؟؟؟

سه شنبه 2/11/1386 - 7:27
پسندیدم 0
UserName