رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
خدایا میان ما را اصلاح ده و دل های ما را متفق ساز و ما را با آرامش هدایت کن و از تاریکی ها به سوی روشنایی رهایی بخش و از زشتی های آشکار و نهان دور ساز . خدایا گوشهها و چشمها و دل ها و زنان و فرزندان ما را مبارک گردان و توبه ما را بپذیر ، زیرا تو توبه پذیر و مهربانی.
(نهج الفصاحه ، حدیث 2496)
دوشنبه 1/11/1386 - 23:45
پسندیدم 0
UserName