امام علی(ع)
توسط : fgf
اى مردم تا به كى پند داده مى‏ شوید ولى پند نمى ‏گیرید چه بسا پند دهندگانى شما را پند داده و بیم دهندگانى كه بیمتان داده و باز دارندگانى كه بازتان داشته و عالمانى كه به شما ابلاغ كرده ‏اند و به راه رستگارى پیامبران و رسولان شما را راهنمایى كرده و حجّتها را بر شما اقامه كرده، و راه را بر شما آشكار ساخته ‏اند، پس بیائید و به عمل مبادرت كرده و فرصتها را مغتنم شمارید كه به راستى امروز روز عمل است و حسابى در كار نیست، ولى فردا روز حساب است و عملى در كار نیست، و به زودى مى ‏دانند آنها كه ستم كرده ‏اند كه به چه جاى بازگشتى بازگشت مى ‏كنند. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 23:36
پسندیدم 0
UserName