اسراى اهل بیت را به نزد یزید مى فرستند
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

اسراى اهل بیت را به نزد یزید مى فرستند  
طبرى مى نویسد: عبیدالله زیاد فرمان حركت زنان و كودكان حسین (ع ) را به جانب پایتخت یزید صادر كرد. آنها نیز خود را آماده كردند. آنگاه مقرر داشت تا على بن الحسین (ع ) را در غل و زنجیر به گردن افكندند و او را نیز به همراه دیگر اسیران و زیر نظارت محفرة بن ثعلبه ، و شمر بن ذى الجوشن به شام اعزام داشت . این دو، كاروان اسیران را تا شام سرپرستى و زیرنظر داشتند، و در طول این مسافرت على بن الحسین حتى كلمه اى با ایشان سخن نگفت .
در فتوح ابن اعثم آمده است : عبیدالله زیاد، زحر بن قیس جعفى را فرا خواند و سر حسین بن على رضى الله عنهما و سرهاى دیگر برادران آن حضرت و نیز سر بریده على اكبر و خانواده و یاران او رضى الله عنهم اجمعین را به وى تسلیم كرد تا به شام ببرد. آنگاه على بن الحسین و خواهران و عمه ها و تمامى زنانشان را به اسارت به شام به نزد یزید بن معاویه فرستاد.
راوى مى گوید: ماءموران ابن زیاد خانواده پیغمبر را از كوفه تا به شام بر شترهاى بى پالان ، از شهرى به شهرى و از منزلى به منزلى دیگر، چون اسیران روم و فرنگ حركت مى دادند و به هیچ روى جانب حرمت ایشان را نگه نمى داشتند.

دوشنبه 1/11/1386 - 19:50
پسندیدم 0
UserName