هفت اندرز
توسط : Jahaniyan

اولین بار:هنگامی که می خواستم با پایمال کردن ضعیفان خودم را بالا ببرم.

دومین بار:هنگامی که در مقابل کسانی که ناتوان بودند خود را به ناخوشی زدم.

سومین بار:هنگامی که انتخاب بر عهده ی من گذاردند به جای امور مشکل امور آسان را برگزیدم.

چهارمین بار:هنگامی که مرتکب اشتباهی شدم و خود را با اشتباهات دیگران تسلی دادم.

پنجمین بار:هنگامی که از ترس سر به زیر بودم و آن وقت ادعا می کردم بسیار صبور و بردبارم.

ششمین بار:هنگامی که جامه ی خود را بالا گرفتم تا با سختیها و ناملایمت زندگی تماس پیدا نکند.

هفتمین بار:هنگامی که در مقابل خدا به نیایش ایستادم و آنگاه سروده های خویش را فضیلت دانستم!
قسمتی از کتاب آیینه ی روح  از جبران خلیل جبران

دوشنبه 1/11/1386 - 19:6
پسندیدم 0
UserName