امام علی(ع)
توسط : fgf
 آسان شو براى سفر خود و دیده خود را به جرقه برق نجات و رستگارى بدوز و بار و بنه سفر را محكم بر پشت مركب خود ببند.
(غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:6
پسندیدم 0
UserName