در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی
توسط : 2Esteghlal2
 

در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی

کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی

دوشنبه 1/11/1386 - 15:52
پسندیدم 0
UserName