بیمار عشق
 

غیر از تو مرا دلبر و دلدار نباشد

 

دل نیست هر آندل كه ترا یار نباشد

دوشنبه 1/11/1386 - 15:21
پسندیدم 0
UserName