یك " نمیدانم چه " یك چیز عجیب
توسط : 2Esteghlal2
یك " نمیدانم چه " یك چیز عجیب

                  یك " نمیدانم كه"  موجودی غریب

چیزی از جنس عدم ، مانند هیچ

                   مثل شادی مثل غم ، حسی عجیب

در دل من گاه ماوا می كند

                    مثل مهمانی صمیمی و نجیب

گاهگاه آرام و نرم و مهربان

                   گاهگاهی هم هراسان و مهیب

خلوتم را پر تلاطم میكند

                   مثل نعره ، مثل فریاد و نهیب

حس موهومی شبیه وسوسه

        مثل شیطان ، مثل گندم ، مثل سیب

راستی نامش را چه بگزارم رفیق ؟؟!!!
                 این غم پنهان و این حس غریب
دوشنبه 1/11/1386 - 15:6
پسندیدم 0
UserName