وقتی سر خط می نویسیم : زندگی
توسط : 2Esteghlal2
وقتی سر خط می نویسیم : زندگی

نیم نگاهی هم به آخر خط داشته باشیم كه كج نرویم !

زیرا زندگی یك بوم نقاشی است كه در آن از پاك كن خبری نیست !
دوشنبه 1/11/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName