این را نمیگویم تا فكر كنی به بیچارگی افتاده ام ..
توسط : 2Esteghlal2
این را نمیگویم تا فكر كنی به بیچارگی افتاده ام ..

اما بدان هنوز ......... تو همانی ..

بگذار آن باشم كه با تو در كوهسار گام بر می دارد .

بگذار آن باشم كه با تو در گلزار گل می چیند .

بگذار كسی باشم كه احساس درونت را به او می گویی .

بگذار كسی باشم كه بی دغدغه با او سخن می گویی .

بگذار كسی باشم كه در غم به سوی او می آیی .

بگذار كسی باشم كه در شادی با او می خندی .

بگذار كسی باشم كه به او عشق می ورزی .
دوشنبه 1/11/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName