به خاک سیاه می شونه آدمو این زبان ..
خداوند مواظب تک تک الفاظی است که از دهانت خارج می شود ...
دوشنبه 1/11/1386 - 14:21
پسندیدم 0
UserName