باور نكن تنهایی ات را ... تا یك دل و یك درد داری ...
توسط : 2Esteghlal2
باور نكن تنهایی ات را ... تا یك دل و یك درد داری ...

تا در عبور از كوچه ی عشق ، بر دوش هم سر می گذاریم ..

دل تاب تنهایی ندارد .. باور نكن تنهایی ات را ..

هر جای این دنیا كه باشی من با تو ام تنهای تنها ..

من با تو ام هر جا كه هستی .. حتی اگر با هم نباشیم ..

حتی اگر یك لحظه یك روز .. با هم در این عالم نباشیم ..

این خانه را بگذار و بگذر .. با من بیا تا كعبه ی دل ..

باور نكن تنهایی ات را .. من با تو ام منزل به منزل ..
دوشنبه 1/11/1386 - 13:17
پسندیدم 0
UserName